Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg NP/IZL/2012/37

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2012-08-28
Ogłoszenie o postępowaniu nr NP/IZL/2012/37
Wykonanie projektu oraz robót budowlanych związanych z wymianą dźwigu osobowego w wieży budynku Kapitanatu Portu Północnego w Gdańsku przy ul. Poinca 1.


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz robót budowlanych związanych z wymianą dźwigu osobowego w wieży budynku kapitanatu Portu Północnego w Gdańsku przy ul. Poinca 1 wg następujących wariantów:
Wariant 1 - Wymiana dźwigu osobowego wraz z utworzeniem nowego przystanku na II piętrze wieży (na poziomie +7,53 m) bez wydłużenia trasy jego biegu.
Wariant 2 - Wymiana dźwigu osobowego wraz z utworzeniem nowego przystanku na II piętrze wieży (na poziomie +7,53 m) oraz z wydłużeniem trasy jego biegu poprzez utworzenie dodatkowego przystanku na drugim poziomie gondoli (na poziomie +49,60 m).
Wariant 3 - Wymiana dźwigu osobowego wraz z utworzeniem nowego przystanku na II piętrze wieży (na poziomie +7,53 m) oraz z wydłużeniem trasy jego biegu poprzez utworzenie dodatkowego przystanku na parterze wieży (na poziomie ± 0,00 m).
Wariant 4 - Wymiana dźwigu osobowego wraz z utworzeniem nowego przystanku na II piętrze wieży (na poziomie +7,53 m) oraz z wydłużeniem trasy jego biegu poprzez utworzenie dodatkowych przystanków na drugim poziomie gondoli (na poziomie +49,60 m) i na parterze wieży (na poziomie ± 0,00 m).

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zadeklaruje w ofercie.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach;
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8.2. Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
1/ w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie dokumentacje projektowe o podobnym charakterze wymagane dla Etapu I niniejszego przedmiotu zamówienia o wartości równej lub większej od 15 000,00 PLN netto - każda.
2/ w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie roboty obejmujące wykonanie robót o podobnym charakterze jak roboty opisane w Etapie II niniejszego przedmiotu zamówienia o wartości równej lub większej od 100 000,00 PLN netto - każda.
3/ dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczone usługi, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4/ nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w § 5 ust. 2 i 3 REGULAMINU. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten musi spełniać każdy z nich.

9. Informacje na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości wynosi 7 000,00 PLN.

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną wariantu wybranego przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru wariantu przedmiotu zamówienia.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 16 skrzydło "A", w terminie do dnia 13.09.2012 r. do godziny 10:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali nr 9 B, w dniu 13.09.2012, o godzinie 10:15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2021 info@maritime.com.pl