Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZH/2013/030

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-03-25
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZH/2013/030
Naprawa uszkodzeń i zabezpieczenie powłokowe betonu części nadwodnej Nabrzeża WOC II w Porcie Gdańskim


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
a/ wykonanie naprawy uszkodzeń ściany odwodnej i górnej powierzchni oczepu nabrzeża WOC II na odcinku o dł. ~220mb licząc (od rampy uchylnej do końca kostki polbruk między polerami 10/11-12/13)
b/ wykonanie powłoki zabezpieczającej beton górnej powierzchni oczepu o szer. 0,5m z zastosowaniem wybranego systemu naprawczego.
Zakres prac budowlanych obejmował będzie wykonanie:
- oczyszczenia betonu górnej powierzchni oczepu wraz z blokami pachołowymi z roślinności i starych powłok,
- napraw betonu w rejonie rys, dylatacji, wyszczerbień mechanicznych krawędzi na górnej powierzchni oczepu,
- uzupełnienia asfaltowego wypełnienia gniazd kotew mocujących polery do nabrzeża wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym podstaw polerów (ostatnia powłoka - kolor czarny),
- oczyszczenia wnęk i uzupełnienie/wymiana pokrywek PCV na punktach pomiarowych ochrony katodowej,
- zabezpieczenia powłokowego całej powierzchni górnej oczepu o trwałości min 5 lat,
- napraw uszkodzeń betonu żelbetowych prefabrykatów licowych na powierzchni ściany odwodnej i w rejonie dylatacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ ) jest określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do 18 tygodni od daty zawarcia umowy, w tym przekazanie technologii napraw - do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
8.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
8.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
8.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.

9. Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B w terminie do dnia 16.04.2013 r. do godziny 10:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej nr 9 B, w dniu 16.04.2013 r. o godzinie 10:15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl