Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZL/2013/127

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-07-11
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZL/2013/127
Wykonanie wymiany okładziny podłogowej z płytek PCV na wykładzinę homogeniczną w rozdzielni średniego napięcia oraz w przekaźnikowni na I piętrze budynku GPZ przy ul. Budowniczych Portu Północnego w Porcie Gdańskim

1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany okładzin podłogowych w rozdzielni średniego napięcia oraz w przekaźnikowni na I piętrze budynku GPZ przy ul. Budowniczych Portu Północnego w Porcie Gdańskim (nr inw. 101-00-0067-0).
Etap I - opracowanie i uzgodnienie z Działem Utrzymania Sieci ZMPG SA planowanych robót oraz protokólarne uzgodnienie kolorystyki zastosowanej wykładziny w poszczególnych pomieszczeniach oraz uzgodnienie technologii wykonywania robót i związanych z nią wyłączeń w rozdzielni średniego napięcia oraz w przekaźnikowi na I piętrze;
Etap II - wykonanie wymiany okładzin podłogowych w pomieszczeniu rozdzielni średniego napięcia na I piętrze (ok.200 m2 powierzchni posadzki oraz ok.80 mb listew przypodłogowych);
Etap III - wykonanie wymiany okładzin podłogowych w pomieszczeniu przekaźnikowni na I piętrze (ok.75 m2 powierzchni posadzki oraz ok.29 mb listew przypodłogowych);
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ ) jest określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do 13 grudnia 2013 r.
W deklarowanym terminie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas na wykonanie wszystkich czynności i obowiązków określonych w niniejszej SIWZ niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
8.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
8.1.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.1.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w §5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
8.1.4.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.
8.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
8.2.1. Aktualny odpis z rejestru KRS albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
8.2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3A.
8.2.3. W okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty polegające na ułożeniu wykładziny podłogowej homogenicznej w pomieszczeniach energetycznych lub przemysłowych o wartości równej lub większej od 15.000,00 PLN (bez VAT) każda - zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3B.
Do powyższego wykazu Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dowody (referencje), potwierdzające należyte wykonanie projektów.

9. Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B w terminie do dnia 01.08.2013 do godziny 10.00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej nr 9B w dniu 01.08.2013 o godzinie 10.15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2024 info@maritime.com.pl