Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/NB/2013/122

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-06-28
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/NB/2013/122
Wykonanie remontu statku pożarniczego STRAŻAK-4 w zakresie niezbędnym dla odnowienia świadectwa klasy


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu niezbędnego dla odnowienia klasy PRS jednostki pływającej m/s STRAŻAK-4
Zakres remontu przewiduje:
1) Prace dokowo-konserwacyjne z weryfikacją,
2) Pomiar grubości blach, łańcuchów kotwicznych, weryfikacja i wymiana blach poszycia,
3) Przegląd zaworów dennych i burtowych,
4) Przegląd zbiorników wody pitnej, fekaliów, oleju, paliwa i balastowych,
5) Próby szczelności wejść i iluminatorów,
6) Wymianę relingów i słupków,
7) Przegląd wałów napędu głównego z uszczelnieniami,
8) Przegląd przekładni głównych szt. 2,
9) Remont główny silników napędu głównego szt. 2,
10) Remont główny silników pomocniczych szt. 2,
11) Przegląd podstawowych urządzeń okrętowych, wind kotwicznych, agregatów pompowych i prądotwórczych z oprzyrządowaniem, zbiorników sprężonego powietrza, pomp,
12) Przepłukanie instalacji CO,
13) Pomiary instalacji elektrycznej,
14) Wymianę akumulatorów,
15) Przegląd głównej tablicy rozdzielczej,
16) Konserwacja zenz w maszynowni,
17) Wymianę rurociągów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż w terminie 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania jednostki do remontu.
W powyższym terminie wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas na wykonanie wszystkich czynności i obowiązków określonych w niniejszej SIWZ.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
8.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
8.1.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.1.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w §5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
8.1.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.
8.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
8.2.1. Aktualny odpis z rejestru KRS albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
Odpisy powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną aktualny odpis z właściwego rejestru składa każdy z Wykonawców.
8.2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3A do SIWZ.
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną ww. oświadczenie (w takim zakresie, w jakim każdy będzie odpowiedzialny za realizację zamówienia) składa każdy z Wykonawców.
8.2.3. Wykaz minimum 2 usług remontowych wykonanych na jednostkach pływających, każda o wartości równej lub większej niż 300 000 PLN (bez VAT), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3B do SIWZ.
Do powyższego wykazu Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dowody (referencje), potwierdzające należyte wykonanie usług remontowych.
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymagania te muszą spełniać Wykonawcy łącznie.

9. Informacje na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi 13 500,00 PLN (słownie złotych: trzynaście tysięcy pięćset 00/100).

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 313 B w terminie do dnia 16.07.2013 r. do godziny 10:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej nr 9B, w dniu 16.07.2013 o godzinie 10:15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2024 info@maritime.com.pl