Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZL/2013/109

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-07-05
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZL/2013/109
Remont kanału trolejowego - Nabrzeże Węglowe


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kanału trolejowego (prądowego) zasilającego żurawie portowe na Nabrzeżu Węglowym.
Zakres robót obejmował będzie wykonanie następujących prac:
1.1. Roboty demontażowe:
a) zdjęcie pokryw (płyt) przykrywających kanał trolejowy (prądowy);
b) demontaż szyny prądowej;
c) demontaż izolatorów;
d) demontaż wsporników stalowych;
e) demontaż bednarki uziemiającej;
f) przykrycie pokrywami (płytami) kanału trolejowego (prądowego).
1.2. Roboty montażowe:
a) zdjęcie pokryw (płyt) przykrywających kanał trolejowy (prądowy);
b) wykonanie i montaż wsporników stalowych;
c) montaż izolatorów i szyn prądowych;
d) poziomowanie szyn prądowych;
e) połączenie szyn prądowych na stykach montażowych;
f) montaż złączy kompensacyjnych;
g) montaż szyny uziemiającej;
h) korekta ustawienia szyn w odniesieniu do zbieraczy zamontowanych na stole prądowym, ostateczne pozycjonowanie i dokręcenie złączy montażowych szyn prądowych;
i) konserwacja złączy szyn prądowych wazeliną techniczną;
j) wykonanie i montaż pokryw (płyt) przykrywających kanał trolejowy;
1.3. Naprawa ściany kanału.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia - 21.12.2013.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
8.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
8.1.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.1.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w §5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
8.1.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.
8.2. W celu potwierdzenia spełnienia poszczególnych warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty:
8.2.1. Aktualny odpis z rejestru KRS albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
Odpisy powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3A.
8.2.3. Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8.2.4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 roboty w branży ogólnobudowlanej lub o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80 000 PLN (bez VAT) Wykaz wykonanych robót należy przedstawić zgodnie z wzorem w Załączniku nr 3B.
Do powyższego wykazu Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dowody (referencje), potwierdzające należyte wykonanie robót.
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymagania te musi spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców.

9. Informacje na temat wadium
Wysokość wadium wynosi 25 000 PLN.

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować wyłącznie ceną oferty, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk 19.07.2013 do godziny 10:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej nr 9B, w dniu 19.07.2013 o godzinie 10:15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od termin składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2024 info@maritime.com.pl