Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZH/2013/091

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-07-05
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZH/2013/091
Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu Nabrzeża Wisłoujście w Porcie Gdańskim oraz uzyskanie dla zakresu prac objętego dokumentacją ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych umożliwiające przystąpienie do wykonywania tych robót.

1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu Nabrzeża Wisłoujście w Porcie Gdańskim na odcinku o długości ~105mb zlokalizowanym pomiędzy końcem odcinka nabrzeża ze skarpą umocnioną narzutem kamiennym a nabrzeżem oczepowym z przystanią niską w sąsiedztwie Basenu Górniczego.
W zakres przedmiotu niniejszego zamówienia wchodzi również uregulowanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych formalności urzędowych, przewidzianych prawem, warunkujących możliwość przystąpienia do realizacji robót budowlanych.
Zakres prac obejmował będzie:
- Opracowanie Projektu budowlanego o szczegółowości projektu wykonawczego oraz dokumentacji towarzyszącej.
- Uregulowanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych formalności urzędowych, przewidzianych prawem warunkujących możliwość przystąpienia do realizacji robót budowlanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ ) jest określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31.03.2014 r., w tym terminy wykonania poszczególnych Etapów ustala się:
1) Etap I - do dnia 12.11.2013 r.
2) Etap II - do dnia 31.03.2014 r.
W powyższym terminie wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności i obowiązki określone w niniejszej SIWZ, a w szczególności uwzględnić czas na dokonanie uzgodnień z Zamawiającym i czas uzyskiwania pozwoleń i decyzji wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
8.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
8.1.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.1.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w §5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
8.1.4.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.
8.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
8.2.1. Aktualny odpis z rejestru KRS albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
8.2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3A.
8.2.3. Wykaz minimum 2 projektów dotyczących obiektów (budowli) hydrotechnicznych, każdy o wartości równej lub większej niż 20 000 PLN (bez VAT), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3B.
Do powyższego wykazu Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dowody (referencje), potwierdzające należyte wykonanie projektów.

9. Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B w terminie do dnia 25.07.2013 do godziny 12.00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej nr 9B w dniu 25.07.2013 o godzinie 12.15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2024 info@maritime.com.pl