Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZH/2013/114

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-06-25
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZH/2013/114
Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu Nabrzeża Krakowskiego w Porcie Gdańskim oraz uzyskanie dla zakresu prac objętego dokumentacją ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych umożliwiające przystąpienie do wykonywania tych robót

1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu Nabrzeża Krakowskiego w Porcie Gdańskim na odcinku konstrukcyjnym o długości ~144 mb zlokalizowanym pomiędzy punktami konstrukcyjnymi nr 39a-39c.
W zakres przedmiotu niniejszego zamówienia wchodzi również uregulowanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych formalności urzędowych, przewidzianych prawem, warunkujących możliwość przystąpienia do realizacji robót budowlanych.
Zakres prac został podzielony na Etapy, które będą obejmowały:
Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej;
Etap II - Uzyskanie dla zakresu prac objętego dokumentacją opracowaną w ramach Etapu I, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych umożliwiające przystąpienie do wykonywania tych robót.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmował będzie również pełnienie przez Projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 01.04.2014 r., w tym terminy wykonania poszczególnych Etapów ustala się:
Etap I- Opracowanie dokumentacji projektowej - do dnia 12.11.2013 r.
Etap II - Uzyskanie dla zakresu prac objętego dokumentacją opracowaną w ramach Etapu I, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych umożliwiające przystąpienie do wykonywania tych robót - do dnia 01.04.2014 r.
W powyższym terminie wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności i obowiązki określone w niniejszej SIWZ, a w szczególności uwzględnić czas na dokonanie uzgodnień z Zamawiającym i czas uzyskiwania pozwoleń i decyzji wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie §5 ust. 2 i 3 Regulaminu oraz zgodnie z §5 ust. 1 Regulaminu, spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie §5 ust. 2 i 3 Regulaminu oraz zgodnie z §5 ust. 1 Regulaminu, spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
8.1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 8.1.1. i 8.1.3. zostaną spełnione poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa § 5 ust. 1 Regulaminu (załącznik Nr 3A do SIWZ).
Warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 8.1.2. zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi:
Wykaz co najmniej 2 projektów dotyczących budowy/ przebudowy lub remontu obiektów (budowli) hydrotechnicznych, każdy o wartości równej lub większej niż 20 000 PLN (bez VAT), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie.
Powyższy wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 3C do SIWZ.
8.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać łącznie warunki określone w punkcie 5.1. niniejszej SIWZ.
8.3. Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz żądane przez Zamawiającego dokumenty w celu oceny spełniania tych warunków.
8.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w §5 ust. 2 i 3 Regulaminu. Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli złoży:
8.4.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru załącznika Nr 3B do SIWZ);
8.4.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie zgodności złożonych oświadczeń i dokumentów z wymogami określonymi w Regulaminie oraz SIWZ i zostanie dokonana według formuły wykazał/ nie wykazał.

9. Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B w terminie do dnia 05.07.2013 do godziny 10.00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej nr 9B, w dniu 05.07.2013 o godzinie 10.15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2024 info@maritime.com.pl