Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZH/2013/097

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-06-11
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZH/2013/097
Umowa ramowa na wykonywanie na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA robót czerpalnych i zasypowych


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac czerpalnych i zasypowych przy usuwaniu spłyceń i przegłębień na akwenach Portu Wewnętrznego i Portu Północnego w Porcie Gdańsk zarządzanych przez Zamawiającego wraz z wykonywaniem badań gruntu i uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń i decyzji.
Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę na podstawie zleceń wystawianych przez Zamawiającego w dostosowaniu do bieżących potrzeb.
Dokumentacja postępowania w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://www.port.gdansk.pl/zmpg-sa/przetargi

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Umowa będzie obowiązywać do 31.12.2016 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
8.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
8.1.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.1.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w §5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
8.1.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.
8.2. Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione jeżeli Wykonawca przedstawi następujące dokumenty:
8.2.1. Aktualny odpis z rejestru KRS albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
8.2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3A.
8.2.3. Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8.2.4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 robót w zakresie prac czerpalnych i/ lub zasypowych, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3B.
Do powyższego wykazu Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dowody (referencje), potwierdzające należyte wykonanie robót.
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymagania te muszą spełniać Wykonawcy łącznie.

9. Informacje na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

10. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena za przewidywany roczny zakres robót ustalona na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, z najniższą ceną za przewidywany, roczny zakres robót.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 313B, w terminie do dnia 09.07.2013 do godziny 10:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej nr 9B, w dniu 09.07.2013 o godzinie 10:15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2024 info@maritime.com.pl