Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZH/2013/113

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-06-07
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZH/2013/113
Uzupełnienie skarpy obrzutu kamiennego Falochronu Brzegowego Północnego Bazy Przeładunku Rudy w Porcie Północnym w Gdańsku

1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie skarpy obrzutu kamiennego Falochronu Brzegowego Północnego Bazy Przeładunku Rudy w Porcie Północnym w Gdańsku do stanu zgodnego z projektem archiwalnym.
Zakres robót obejmować będzie:
1/ uzupełnienie obrzutu kamiennego blokami kamiennymi o ciężarze 500÷800 kg na długości ok. 80 m licząc od nasady Pirsu Rudowego - brakującą ilość oszacowano na ok. 360 m3.
2/ Wykonanie atestu czystości dna wokół obszaru wykonywania prac w pasie o szerokości 50 m.
Dokumentację powykonawczą w 2 egz. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać przekroje pomiarowe wykonane co 5 m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) jest określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia do 31.10.2013 r.
W powyższym terminie wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas na wykonanie wszystkich czynności i obowiązków określonych w niniejszej SIWZ.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie §5 ust. 2 i 3 Regulaminu oraz zgodnie z §5 ust. 1 Regulaminu, spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
8.1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 8.1.1. i 8.1.3. zostaną spełnione poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa § 5 ust. 1 Regulaminu (załącznik Nr 3A do SIWZ).
Warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 8.1.2. zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi:
Wykaz wykonanej minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie /remoncie/ naprawie morskich budowli hydrotechnicznych, każda o wartości równej lub większej niż 100 000 PLN (bez VAT), wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Powyższy wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 3C do SIWZ.
8.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać łącznie warunki określone w punkcie 5.1. niniejszej SIWZ.
8.3. Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz żądane przez Zamawiającego dokumenty w celu oceny spełniania tych warunków.
8.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w §5 ust. 2 i 3 Regulaminu. Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli złoży:
8.4.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru załącznika Nr 3B do SIWZ);
8.4.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8.4.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8.4.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie zgodności złożonych oświadczeń i dokumentów z wymogami określonymi w Regulaminie oraz SIWZ i zostanie dokonana według formuły wykazał/ nie wykazał.

9. Informacje na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi 8 500,00 PLN (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312B w terminie do dnia 25.06.2013 do godziny 12:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej nr 305A, w dniu 25.06.2013 o godzinie 12:15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2024 info@maritime.com.pl