Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZH/2013/041

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-06-07
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZH/2013/041
Wykonanie prac remontowych linii odbojowej z Wolbromów Nabrzeża Zakrętu Pięciu Gwizdków w Porcie Gdańskim


1. Nazwa i adres zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu linii odbojowej Nabrzeża Zakrętu Pięciu Gwizdków w Porcie Gdańskim. Linia odbojowa przeznaczona do remontu znajduje się na odcinku o długości ~380 mb i składa się z wolbromów zawieszonych na łańcuchach mocowanych do ściany odwodnej nabrzeża.
Zakres prac do wykonania:
- demontaż wszystkich wolbromów,
- wymiana zużytych wolbromów,
- wymiana zużytych łańcuchów na których zawieszone są wolbromy,
- regeneracja pozostałych łańcuchów,
- sprawdzenie stanu zamocowań wolbromów w betonie,
- powieszenie wolbromów.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia - 10 tygodni od przekazania placu budowy.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
8.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
8.1.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.1.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w §5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
8.1.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.
Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
W okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty polegające na wykonywaniu prac remontowych linii odbojowych obiektów hydrotechnicznych, każda o wartości równej lub większej od 10 000 PLN.
8.2. W celu potwierdzenia spełnienia poszczególnych warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty:
8.2.1. Aktualny odpis z rejestru KRS albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Odpisy powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną aktualny odpisy z właściwego rejestru składa każdy z wykonawców a zezwolenia, koncesje lub inne dokumenty wymienione powyżej powinni posiadać wykonawcy łącznie.
8.2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3A.
8.2.3. Wykaz robót spełniających wymagania określone w punkcie 5.4. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą starannością, wystawionymi przez inwestora - zgodnie ze wzorem w Załączniku 3B.
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymagania te muszą spełniać Wykonawcy łącznie.

9. Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 313B, w terminie do dnia 25.06.2013 do godziny 10:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali nr 305A, w dniu 25.06.2013 o godzinie 10:15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2024 info@maritime.com.pl