Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZH/2013/080

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-06-07
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZH/2013/080
Naprawa nawierzchni Pirsu Wejściowego Środkowego w Porcie Północnym w Gdańsku


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zapadniętej nawierzchni Pirsu Wejściowego Środkowego w Porcie Północnym w Gdańsku.
Zakres robót obejmował będzie m.in.:
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, powierzchnia rozbiórki ok. 31 m2, (część kostki znajduje się w zapadlisku, kostkę należy złożyć na nawierzchni betonowej na części środkowej pirsu),
- wybranie zasypu piaskowego na ponton, kubatura zasypu do wybrania ok. 60 m3,
- zabezpieczenie, na czas remontu, 2 przepustów kablowych w porozumieniu ze służbami eksploatacyjnymi Operatora Bazy Paliw - PPPP Naftoport Sp. z o.o.,
- ułożenie siatki z materiału niekorodującego w środowisku morskim zabezpieczającej geowłókninę,
- inwentaryzację i zabezpieczenie poprzez ułożenie podwójnego pasma geowłókniny technicznej oraz filtru odwrotnego wszystkich miejsc, przez które może odbywać się ucieczka gruntu,
- odtworzenie zasypu piaskowego (materiał z rozbiórki) wraz z uzupełnieniem brakującej ilości gruntu, (szacunkowa kubatura zasypu piaskowego do uzupełnienia ok. 45 m3),
- odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm,
- wykonanie atestu czystości dna wokół obszaru wykonywania prac w pasie o szerokości 10 m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) jest określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia wynosi 2 tygodnie od daty przekazania terenu budowy.
W deklarowanym terminie wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas na wykonanie wszystkich czynności i obowiązków określonych w niniejszej SIWZ, a w szczególności należy uwzględnić, że roboty wykonywane będą na czynnej budowli hydrotechnicznej.
Front robót należy przygotować tak, aby czas wyłączenia był jak najkrótszy i uzgodniony z Zamawiającym.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
8.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
8.1.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.1.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w §5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
8.1.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.
8.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia poszczególnych warunków udziału w postępowaniu bądź wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty:
8.2.1. Aktualny odpis z rejestru KRS albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
Odpisy powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną aktualny odpis z właściwego rejestru składa każdy z Wykonawców.
8.2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną ww. oświadczenie (w takim zakresie, w jakim każdy będzie odpowiedzialny za realizację zamówienia) składa każdy z Wykonawców.

9. Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 313 B w terminie do dnia 24.06.2013 do godziny 12:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej nr 9B, w dniu 24.06.2013 o godzinie 12:15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2024 info@maritime.com.pl