Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZH/2013/032

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-06-03
Ogłoszenie o postępowaniu Nr IPU/IZH/2013/032
Wykonanie prac remontowych linii odbojowej Przyczółka Wschodniego i Przyczółka Zachodniego Promu Wisłoujście w Porcie Gdańskim


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu linii odbojowej Przyczółka Wschodniego i Przyczółka Zachodniego Promu Wisłoujście w Porcie Gdańskim. Przedmiotowa linia odbojowa składa się z drewnianej linii odbojowej, taśm gumowych i punktowych odbojnic stalowych: rura stalowa z nanizanymi oponami staroużytecznymi.
Zakres prac do wykonania dotyczących Przyczółka Wschodniego:
- wymiana spróchniałych elementów drewnianych istniejącej linii odbojowej, nowe elementy muszą być zaimpregnowane - dylina ok. 12 m2, belki ok. 12 mb,
- impregnacja 2x istniejącej ramy preparatem zabezpieczających drewno - 132 m2,
- wymiana zużytych brytów taśm gumowych na skrzydełkach stalowych - 3 bryty,
- demontaż punktowych odbojnic w etapach celem zapewnienia możliwości bezpiecznego korzystania z przyczółka przez prom - łącznie 12 sztuk,
- zdjęcie z 13 sztuk odbojnic opon staroużytecznych,
- pomiar grubości płaszcza stalowego odbojnic,
- zastąpienie przekorodowanych dekli nowymi, sprawdzenie stanu pozostałych elementów odbojnicy i ewentualne ich wzmocnienie,
- wykonanie pełnej antykorozji elementów stalowych odbojnic punktowych,
- założenie nowych opon staroużytecznych po uprzednim dokonaniu oceny ich przydatności do wbudowania i wypełnienie ich ścinkami gumowymi,
- sprawdzenie stanu zamocowań w betonie, łańcuchów i szakli,
- powieszenie odbojnic - 13 sztuk.
Zakres prac do wykonania dotyczących Przyczółka Zachodniego:
- wymiana spróchniałych elementów drewnianych istniejącej linii odbojowej, nowe elementy muszą być zaimpregnowane - dylina ok. 7 m2, belki ok. 8 mb,
- impregnacja 2x istniejącej ramy preparatem zabezpieczających drewno - 95,0 m2,
- wymiana zużytych brytów taśm gumowych na skrzydełkach stalowych - 4 bryty,
- demontaż punktowych odbojnic w etapach celem zapewnienia możliwości bezpiecznego korzystania z przyczółka przez prom - łącznie 14 sztuk,
- zdjęcie z 14 sztuk odbojnic opon staroużytecznych i dokonanie oceny ich przydatności do ponownego wbudowania,
- pomiar grubości płaszcza stalowego odbojnic,
- zastąpienie przekorodowanych dekli nowymi, sprawdzenie stanu pozostałych elementów odbojnicy i ewentualne ich wzmocnienie,
- wykonanie pełnej antykorozji elementów stalowych odbojnic punktowych,
- założenie zdjętych opon ocenionych jako dobre i nowych opon staroużytecznych po uprzednim dokonaniu oceny ich przydatności do wbudowania i wypełnienie ich ścinkami gumowymi,
- sprawdzenie stanu zamocowań w betonie, łańcuchów i szakli,
- powieszenie odbojnic - 14 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) jest określony w Załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do 31 sierpnia 2013 r.
W deklarowanym terminie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas na wykonanie wszystkich czynności i obowiązków określonych w niniejszej SIWZ, a w szczególności należy uwzględnić, że roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
8.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
8.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w §5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
8.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.
Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
W okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 roboty polegające na wykonaniu prac remontowych linii odbojowych obiektów hydrotechnicznych, każda o wartości równej lub większej niż 25 000,00 PLN (bez VAT).

9. Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B w terminie do dnia 18.06.2013 r. do godziny 10:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej nr 9 B, w dniu 18.06.2013 r. o godzinie 10:15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2021 info@maritime.com.pl