Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZL/2013/090

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-05-23
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZL/2013/090
Zagospodarowanie terenu wokół budynku biurowego ZMPG S.A. przy ul. Zamkniętej 18 w Gdańsku

1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wokół budynku Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. przy ul. Zamkniętej 18 (nr inw. 220-00-0141-0).
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące zakresy robót:

Etap I - kompleksowe wykonanie wszystkich robót budowlanych wzdłuż skrzydła A budynku biurowego (od strony ul. Zamkniętej), na tzw. parkingu zewnętrznym, na tzw. parkingu wewnętrznym oraz wzdłuż szczytu skrzydła A i B budynku biurowego, wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów oraz wykonanie trawników.

Etap II - kompleksowe wykonanie wszystkich robót budowlanych wzdłuż skrzydła B budynku biurowego (od strony ul. Oliwskiej), wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów oraz wykonanie trawników.

Zabiegi pielęgnacyjne nasadzeń zamiennych.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych nasadzonej zieleni przez okres 3 lat liczony od dnia zakończenia nasadzeń, tj. od dnia podpisania Protokółu odbioru nasadzeń.
Płatność za realizację zabiegów pielęgnacyjnych nasadzonych drzew i krzewów - 1/3 ceny oferty z pozycji 38 oraz 39 "Tabeli elementów scalonych", płatna przez 3 lata co roku po stwierdzeniu żywotności na podstawie Protokołu częściowego - kontrola żywotności roślin, do dnia 30 listopada każdego roku.
Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz w dokumentacjach wymienionych w pkt. 2.1. OPZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Terminy wykonania poszczególnych zakresów przedmiotu zamówienia ustala się następująco:
Etap I - do ... tygodni od daty przekazania terenu budowy dla Etapu I
Etap II - do 30.11.2013r.
Zabiegi pielęgnacyjne nasadzeń - 30.11.2016r.
W powyższych terminach Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas na wykonanie wszystkich czynności i obowiązków określonych w niniejszej SIWZ.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu oraz zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu, spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu (załącznik Nr 3A do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa i podpisuje Pełnomocnik.
8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:
wykaz najważniejszych wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Powyższy wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 3C do SIWZ.
Przez najważniejsze roboty budowlane Zamawiający rozumie, co najmniej dwie roboty budowlane polegających na wykonaniu utwardzonych miejsc postojowych dla samochodów (parkingów) lub nawierzchni dróg, o wartości co najmniej 600.000 PLN netto (bez VAT) każda.
8.1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa § 5 ust. 1 Regulaminu (załącznik Nr 3A do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa i podpisuje Pełnomocnik.
8.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać łącznie warunki określone w punkcie 8.1.
8.3. Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz żądane przez Zamawiającego dokumenty w celu oceny spełniania tych warunków.
8.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu. Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli złoży:
8.4.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru załącznika Nr 3B do SIWZ);
8.4.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8.4.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8.4.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie zgodności złożonych oświadczeń i dokumentów z wymogami określonymi w Regulaminie oraz SIWZ i zostanie dokonana według formuły wykazał/ nie wykazał.

9. Informację na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi 45.000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B w terminie do dnia 10.06.2013 do godziny 12.00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej nr 305A, w dniu 10.06.2013 o godzinie 12.15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2021 info@maritime.com.pl