Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZS/2013/039

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-05-23
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZS/2013/039
Wymiana wodociągu Ø 150 mm dł. 372 m od studni na Nabrzeżu Chemików do trójnika na Nabrzeżu Dworca Drzewnego w Gdańsku


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana wodociągu Ø 150 mm dł. 372 m od studni na Nabrzeżu Chemików do trójnika na Nabrzeżu Dworca Drzewnego w Gdańsku.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- przebudowę sieci wodociągowej od punktu na Nabrzeżu Dworca Drzewnego do istniejącej sieci za studnią wodomierzową na Nabrzeżu Chemików - długość 372 m,
- budowę nowej studni wodomierzowej wraz z armaturą na Nabrzeżu Dworca Drzewnego,
- częściowy demontaż istniejącej studni wodomierzowej wraz z armaturą na Nabrzeżu Chemików,
- demontaż odcinków istniejącego wodociągu w miejscach prowadzenia projektowanego wodociągu po trasie istniejącego wodociągu oraz w miejscach skrzyżowań z tym wodociągiem.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do 31 października 2013 r. W powyższym terminie wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas na wykonanie wszystkich czynności i obowiązków określonych w niniejszej SIWZ, a w szczególności należy uwzględnić, że roboty wykonywane będą na częściowo czynnym obiekcie.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
8.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
8.1.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.1.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
8.1.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.
8.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia.
8.2.1. Aktualny odpis z rejestru KRS albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Odpisy powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną aktualny odpis z właściwego rejestru składa każdy z wykonawców.
8.2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu - zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3A do SIWZ.
8.2.3.Wykaz minimum 3 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji sieci wodociągowej, każda o wartości równej lub większej niż 100.000 PLN (bez VAT), wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3B do SIWZ.
Do powyższego wykazu Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dowody (referencje), potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych.
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymagania te muszą spełniać Wykonawcy łącznie.

9. Informację na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 313 B w terminie do dnia 10.06.2013 do godziny 10:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej nr 9 B, w dniu 10.06.2013 o godzinie 10:15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2021 info@maritime.com.pl