Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZL/2013/059

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-05-09
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZL/2013/059
Remont pokrycia dachu części niższej budynku warsztatowego z częścią socjalną położonego przy ul. Sucharskiego w Porcie Północnym.


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pokrycia dachu części niższej budynku warsztatowego z częścią socjalną, ul. Sucharskiego (nr inwent. 101-00-0023-0), zlokalizowanego na działce nr 38/2 obręb 62 i na działce 15/1 obręb 144 w Porcie Północnym w Gdańsku. Dach budynku wykonany jest z płyt korytkowych i pokryty trzema warstwami papy na lepiku.
Remont obejmuje wymianę:
- papy asfaltowej na termozgrzewalną (2-warstwowo),
- obróbek,
- rynny i części rur spustowych,
- pokrycia koryta zlewowego,
- instalacji odgromowej,
- deflektorów dachowych,
- odpowietrzeń kanalizacji
oraz wykonania drobnych robót towarzyszących, bezpośrednio związanych w w/w remontem, m. in. takich jak:
- przemurowania kominów,
- uzupełnienie ubytków tynków.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- branżę budowlaną;
- branżę elektryczną;
- branżę sanitarną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) jest określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zadeklaruje w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do 30 września 2013 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
8.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
8.1.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.1.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
8.1.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.
Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
W okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 robotę polegającą na wykonaniu pokrycia dachu papą termozgrzewalną o wartości równej lub większej od 40.000,00 PLN (bez VAT).
8.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
8.2.1. Aktualny odpis z rejestru KRS albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
8.2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3A.
8.2.3. Wykaz robót spełniających wymagania określone w punkcie 5.4. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą starannością - zgodnie ze wzorem w Załączniku 3B.

9. Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B w terminie do dnia 23.05.2013 do godziny 10.00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej nr 9B, w dniu 23.05.2013 o godzinie 10.15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2021 info@maritime.com.pl