Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg 3/HU/2013

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-05-07
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A.
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości obejmującej budynek magazynu, place składowo-manewrowe położonej w porcie wewnętrznym w Gdańsku z dostępem do Nabrzeża Obrońców Westerplatte.

Przedmiotem przetargu jest:

Teren A - plac składowo-manewrowy o pow. ok. 30.640,00 m2, zabudowany budynkiem magazynu o pow. całkowitej 8.325,00 m2 z wydzieloną częścią biurowo-socjalną o powierzchni użytkowej 362,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie Terminalu Ro-Ro lub masowego. Prawo do korzystania na zasadach ogólnodostępności z części Nabrzeża Obrońców Westerplatte obejmującej stanowiska przeładunkowe nr 2 i 3.

Teren B - plac manewrowy o pow. ok. 14.560 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie Terminalu pasażerskiego wraz z możliwością wynajęcia pomieszczeń biurowych i pomieszczeń do obsługi pasażerów w budynku dworca pasażerskiego TPW. Prawo do korzystania na zasadach ogólnodostępności z części Nabrzeża Obrońców Westerplatte obejmującej stanowisko przeładunkowe nr 1.

Oferta może zostać złożona na całość przedmiotu przetargu jak i na poszczególne części określone jako teren A lub B.

Opłaty za nieruchomość objętą przetargiem wynoszą:
Czynsz dzierżawny składa się z trzech części:
Opłaty stałej:
wyrażonej w zł/m2/miesiąc. Minimalna miesięczna stawka wywoławcza opłaty stałej wynosi za:
Magazyn
- część magazynowa - 6,00 zł/m2
- część biurowo-socjalna - 20,00 zł/m2
Teren
- teren A - 2,00 zł/m2
- teren B - 2,00 zł/m2
Opłaty dodatkowej:
Będącej sumą opłat publicznoprawnych związanych z Nieruchomością, obciążających ZMPG S.A., w tym podatków od gruntów, budynków i budowli włącznie z obiektami budowlanymi wybudowanymi przez Dzierżawcę na gruncie objętym dzierżawą, wynikających z przepisów prawa, decyzji lub ogłoszeń organów właściwych do naliczania lub poboru.
Opłaty ruchomej (dotyczy Terenu A):
Związanej bezpośrednio z dokonywanymi przez Dzierżawcę przeładunkami portowymi. Wysokość opłaty obliczana jest jako iloczyn stawki za 1 tonę przeładowywanego towaru i ilości ton przeładowanego ładunku w obrocie morskim. Wywoławcza stawka za 1 przeładowaną tonę wynosi: 0,50 zł/tonę, przy czym wysokość rocznej opłaty ruchomej nie może być niższa niż iloczyn wywoławczej stawki za przeładowaną tonę i minimalnych deklarowanych rocznych przeładunków, lecz nie mniej niż 500.000 przeładowanych ton rocznie liczonych w skali roku kalendarzowego. Minimalna roczna kwota opłaty ruchomej wynikająca ze stawki wywoławczej wynosi 250.000,00 zł i może być podwyższona w ofercie stosownie do zamierzeń Oferenta.

Podane w niniejszej dokumentacji opłaty:
- są stawkami netto i zostaną powiększone o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- nie zawierają opłat za czynniki energetyczne: dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, które będą regulowane przez Dzierżawcę w oparciu o oddzielne umowy zawarte z ZMPG S.A., zgodnie z: " Zasadami dostaw i rozliczeń nośników energii elektrycznej, cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych" dostępnymi wraz z obowiązującym na terenie portu Gdańsk cennikiem i taryfą na stronie internetowej ZMPG S.A.: www.portgdansk.pl/o-porcie/dzialalnosc dotyczy to zasilania istniejących obiektów (budynki, oświetlenie terenu itd.) oraz nowych obiektów, urządzeń i instalacji wykonanych przez Dzierżawcę.
-stawki opłaty stałej i ruchomej - będą podlegać corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Powyższa zmiana wysokości stawek nie oznacza zmiany warunków umowy i będzie obowiązywać od 1 stycznia danego roku.
- opłata dodatkowa - wynikać będzie z decyzji lub ogłoszeń przez prawo przewidzianych lub decyzji organów właściwych do naliczania i poboru podatków i opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
- nie zawierają opłat portowych, wynikających z Taryfy opłat portowych ZMPG S.A.

Okres dzierżawy powinien zaproponować Oferent. Przewiduje się dzierżawę do 30 lat. Zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 10 lat wymaga uzyskania przez ZMPG S.A. zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa udzielonej w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które:

Zapoznają się z warunkami przetargu i pobiorą dokumentację przetargową.
Złożą ofertę w sekretariacie Pionu Handlowego ZMPG S.A. do dnia 18.06.2013 r. do godz. 10:00.
Wpłacą wadium w wysokości: 150.000,00 zł.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy ZMPG S.A. w Banku BPH S.A. na konto nr 10 1060 0076 0000 3310 0019 9583 z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem "Przetarg nr 3/HU/2013". Wadium należy wpłacić w takim terminie, aby znalazło się na w/w koncie najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed dniem otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.06.2013 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. przy ul. Zamkniętej 18 w Gdańsku Nowym - Porcie w Sali konferencyjnej nr 9B na parterze.
Osoby, które przybędą dnia 24.05.2012 r. o godz. 11:00 na ul. Sucharskiego 70 w Gdańsku będą mogły dokonać wizji Nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przybycie należy potwierdzić telefonicznie pod 58 737 92 49 sekretariat lub 601 642 569-menedżer klienta. Miejsce spotkania: wejście do budynku dworca pasażerskiego TPW.
Szczegółowe warunki przetargu określa dokumentacja przetargowa wraz z załącznikami, którą można otrzymać w sekretariacie Pionu Handlowego ZMPG S.A. w Gdańsku Nowym Porcie przy ul. Zamkniętej 18 - pokój nr 104 B I piętro w dni robocze w godz. 8:00-14:00, tel.: 58 737 92 49 lub 58 737 92 83, fax: 58 737 97 22 lub pobrać na stronie internetowej ZMPG S. A.: www.portgdansk.pl w zakładce Zarząd Portu/Przetargi.

ZMPG S.A. zastrzega sobie prawo do:
a/ odwołania przetargu przed otwarciem ofert,
b/ unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny, lub w wyniku odrzucenia oferty/t niespełniającej/ych warunków określonych w przetargu,
c/ zamknięcia (nierozstrzygnięcia) przetargu bez dokonywania wyboru oferty,
d/ swobodnego przesunięcia terminu otwarcia ofert, zamieszczając informację w prasie i na stronie internetowej ZMPG S.A.
Czynności określone w pkt. b/, c/ i d/ ZMPG S.A. może wykonać w dowolnym czasie bez obowiązku poinformowania o przyczynach takiego działania. Informację o unieważnieniu lub zamknięciu (nierozstrzygnięciu) przetargu, ZMPG S.A. prześle Oferentowi/om bez uzasadnienia. Informacja o odwołaniu przetargu zamieszczona zostanie w prasie i na stronie internetowej ZMPG S.A.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2021 info@maritime.com.pl