Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZH/2013/037

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-04-23
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZH/2013/037
Remont linii odbojowej przystani niskiej Nabrzeża Ziółkowskiego w Porcie Gdańskim

1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu linii odbojowej przystani niskiej Nabrzeża Ziółkowskiego w Porcie Gdańskim.
Zakres robót obejmował będzie wykonanie następujących prac:
1. Demontaż istniejących pionowych 26 sztuk o dł. 1405mm i poziomych 48sztuk o dł. 1540mm wstęgowych odbojnic gumowych (170x200mm) wraz z mocującymi je elementami stalowymi (kątowniki 130x65x10mm + płaskowniki 62x100x10mm) .
2. Sprawdzenie kotew i w zależności od ich stanu regeneracja lub obcięcie starej i montaż nowej kotwy.
3. Sprawdzenie odbojnic gumowych i w zależności od ich stanu ponowne powieszenie lub wymiana na nowe.
4. Sprawdzenie mocujących elementów stalowych i w zależności od ich stanu regeneracja lub wymiana na nowe.
5. Ponowny montaż na ścianie odwodnej nabrzeża pionowych odbojnic gumowych wraz z mocującymi je elementami stalowymi

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do 30.09.2013.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
8.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
8.1.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.1.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w §5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
8.1.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.
Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie linii odbojowych obiektów hydrotechnicznych, każda o wartości równej lub większej od 20 000 PLN.
8.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty:
8.2.1. Aktualny odpis z rejestru KRS albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Odpisy powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną aktualny odpisy z właściwego rejestru składa każdy z wykonawców a zezwolenia, koncesje lub inne dokumenty wymienione powyżej powinni posiadać wykonawcy łącznie.
8.2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3A.
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w takim zakresie, w jakim każdy będzie odpowiedzialny za realizację zamówienia) i niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców.
8.2.3. Wykaz robót spełniających wymagania określone w punkcie 8.1.4 wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą starannością, wystawionymi przez inwestora - zgodnie ze wzorem w Załączniku 3B.
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymagania te muszą spełniać Wykonawcy łącznie.

9. Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert
10.1. W ofercie należy podać ceny jednostkowe (bez VAT) poszczególnych zakresów prac.
Waga poszczególnych cen jednostkowych dla oceny ofert:
lp - zakres prac - Waga
(max ilość punktów)
1 demontaż jednej odbojnicy gumowej wraz z stalową konstrukcją mocującą 10
2 regeneracja 1 sztuki kotwy (oczyszczenie i malowanie) 5
3 obcięcie starej kotwy z naprawą betonu i montaż nowej kotwy 15
4 regeneracja 1 sztuki konstrukcji stalowej mocującej 10
5 wykonanie nowej konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 20
6 nowa odbojnica wstęgowa: suma pozioma + pionowa 20 20
7 czynności montażowe jednej odbojnicy wraz z stalową konstrukcją mocującą 15
8 atest czystości dna 5x70mb 5

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312B, w terminie do dnia 14.05.2013 do godziny 10:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali nr 305A, w dniu 14.05.2013 o godzinie 10:15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2021 info@maritime.com.pl