Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZS/2013/083

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-04-15
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZS/2013/083
Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z budową zbiornika bezodpływowego dla potrzeb posterunku M2 przy ul. Portowej w Porcie Północnym


1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18

2. Określenie trybu ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony - IPU/IZS/2013/083
Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z budową zbiornika bezodpływowego dla potrzeb posterunku M2 przy ul. Portowej w Porcie Północnym

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z budową zbiornika bezodpływowego dla potrzeb posterunku M2 przy ul. Portowej w Porcie Północnym.
Zakres zamówienia:
1. Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej oraz uregulowanie kwestii formalno-prawnych umożliwiających zgodną z prawem realizację robót objętych przedmiotem zamówienia.
2. Branża elektroenergetyczna:
- Ułożenie linii kablowej nn 0,4kV typu YAKY 4x50 + FeZn 40x5 - ok. 150mb z rozdzielnicy S-409/1 do RP przez Z-409/1/1 (wg trasy na mapie stanowiącej Załącznik nr 1A).
- Adaptacja istniejącego pola w S-409/1 wraz z wymianą aparatów na nowe.
- Budowa złącza kablowego Z-409/1/1 przy posterunku (w okolicy słupa nr 5/9).
3. Branża wodociągowo-kanalizacyjna:
- Opracowanie dokumentacji technicznej.
- Budowa przyłącza wodociągowego z sieci wodociągowej ZMPG SA ok. 20 mb.
- Montaż zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym w posterunku. Zestaw wodomierzowy powinien być wyposażony w zawory odcinające, zawór zwrotny antyskażeniowy oraz filtr siatkowy.
- Montaż zbiornika bezodpływowego o pojemności 5 m³ wraz z podłączeniem kanalizacji sanitarnej z rur PCV na odcinku ok. 5 mb.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) jest określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
W powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas na wykonanie wszystkich czynności i obowiązków określonych w niniejszej SIWZ.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
7.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
7.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w §5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
7.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
8.1. Aktualny odpis z rejestru KRS albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
8.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3A.
8.3. Wykaz wykonanych co najmniej 3 robót związanych z układaniem sieci elektroenergetycznej, każda o wartości równej lub większej niż 10.000,00 PLN (bez VAT), oraz 3 robót związanych z wykonaniem sieci wodno-kanalizacyjnej, każda o wartości równej lub większej niż 10.000,00 PLN (bez VAT) z ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3B.
Do powyższego wykazu Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dowody (referencje), potwierdzające należyte wykonanie robót.

9. Informacje na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B, w terminie do dnia 07.05.2013 r. do godziny 10:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18, w sali konferencyjnej 9 B w dniu 07.05.2013 r. o godzinie 10:15.

12. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl