Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZS/2013/034

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-04-05
Ogłoszenie o postępowaniu Nr IPU/IZS/2013/034
Dostawa i montaż nowych oraz likwidacja starych baterii akumulatorów 220V znajdujących się w stacjach transformatorowych T-87 oraz T-86 w Porcie Gdańskim

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18

2. Określenie trybu ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony - IPU/IZS/2013/034
Dostawa i montaż nowych oraz likwidacja starych baterii akumulatorów 220V znajdujących się w stacjach transformatorowych T-87 oraz T-86 w Porcie Gdańskim.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na wymianie 2 kompletów baterii akumulatorów w stacji transformatorowych T-86 i T-87 w porcie gdańskim.
Zakres robót obejmował będzie:
- demontaż, fizyczną likwidację i utylizację istniejącej, kompletnej baterii typu 4SWJ-144, napięcie 220V, ilość ogniw 106 - w stacji T-86 przy ul. Chodackiego w Gdańsku
- demontaż, fizyczną likwidację i utylizację istniejącej, kompletnej baterii typu 30pzS 150Ah 220V, ilość ogniw 108 - w stacji T-87 przy ul. Śnieżnej w Gdańsku
- dostawę, montaż, uruchomienie, pomiar, 2 zestawów, nowych, kompletnych baterii akumulatorów (typu OPzS lub równorzędnej technicznie) do energetyki przemysłowej wraz z prostownikami i innymi aparatami i urządzeniami niezbędnymi do prawidłowej pracy i eksploatacji baterii, o parametrach zbliżonych do istniejących:
pojemność 150Ah,
napięcie znamionowe 220V-,
żywotności baterii min. 10 lat;
rok produkcji: 2012 lub 2013;
akumulatory winny być sformatowane, naładowane i gotowe do pracy po uruchomieniu;
- roboty towarzyszące
- wywóz i utylizacja pozostałości
- opracowanie dokumentacji technicznej
- szkolenie pracowników z bieżącej obsługi i eksploatacji baterii akumulatorów
Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określono w OPZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien zadeklarować w ofercie.
W powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas na wykonanie wszystkich czynności i obowiązków określonych w niniejszej SIWZ.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
7.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
7.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w §5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
7.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.

8. Informacje na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
- cena - waga - 90%
- termin realizacji - waga - 10%

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B, w terminie do dnia 22.04.2013 r. do godziny 10:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18, w sali konferencyjnej 305 A w dniu 22.04.2013 r. o godzinie 10:15.

11. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl