Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZH/2013/033

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-04-02
Ogłoszenie o postępowaniu Nr IPU/IZH/2013/033
Wykonanie prac remontowych polegających na remoncie linii odbojowej na nabrzeżu WOC I.


1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18

2. Określenie trybu ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony - IPU/IZH/2013/033
Wykonanie prac remontowych polegających na remoncie linii odbojowej na nabrzeżu WOC I.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu linii odbojowej Nabrzeża WOC I w Porcie Gdańskim. Przedmiotowa linia odbojowa składa się z wolbromów zawieszonych na łańcuchach mocowanych do ściany odwodnej nabrzeża
Zakres prac do wykonania:
- demontaż wszystkich wolbromów,
- sprawdzenie stanu zamocowań wolbromów w betonie,
- wymiana zużytych wolbromów,
- wymiana zużytych łańcuchów na których zawieszone są wolbromy,
- regeneracja pozostałych łańcuchów,
- powieszenie wolbromów.
Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określono w OPZ .

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 8 tygodni od daty przekazania terenu budowy.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
7.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
7.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
7.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.

8. Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert
W ofercie należy podać ceny jednostkowe (brutto - tj. z: kosztami robocizny i sprzętu, kosztami zakupu materiałów, kosztami pośrednimi Kp, zyskiem Z.)
Waga poszczególnych cen jednostkowych dla oceny ofert:
lp - Zakres prac - Waga %
1 - demontaż, sprawdzeniu stanu zakotwienia utylizacja zdjętego wolbroma, pobranie wolbroma z magazynu 060 przy ul. Śnieżnej, regeneracja łańcucha (oczyszczenie i malowanie), wymiana 2 sztuk szekli i powieszenie wolbroma - 10
2 - demontażu, sprawdzeniu stanu zakotwienia utylizacji zdjętego wolbroma, regeneracji łańcucha (oczyszczenie i malowanie), wymianie 2 sztuk szekli i powieszeniu nowego wolbroma - 20
3 - demontaż, sprawdzeniu stanu zakotwienia utylizacja zdjętego wolbroma, pobranie wolbroma z magazynu 060 przy ul. Śnieżnej, założenie nowego łańcucha, wymiana 2 sztuk szekli i powieszenie wolbroma - 15
4 - demontażu, sprawdzeniu stanu zakotwienia utylizacji zdjętego wolbroma, założenie nowego łańcucha, wymianie 2 sztuk szekli i powieszeniu nowego wolbroma - 25
5 - demontaż, sprawdzeniu stanu zakotwienia pozostawienie starego wolbroma, regeneracja łańcucha (oczyszczenie i malowanie), wymiana 2 sztuk szekli i powieszenie wolbroma -10
6 - demontaż, sprawdzeniu stanu zakotwienia pozostawienie starego wolbroma, założenie nowego łańcucha , wymiana 2 sztuk szekli i powieszenie wolbroma - 15
7 - wykonanie i montaż w istniejącej w oczepie wnęce kotwy/wieszaka do powieszenia wolbroma (z wygiętego pręta ocynkowanego o średnicy 2,5cm o dł. ca 62cm zakotwionego obustronnie na głębokość 20cm za pomocą zaprawy żywicznej) - 5

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B, w terminie do dnia 19.04.2013 r. do godziny 10:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18, w sali konferencyjnej 305 A w dniu 19.04.2013 r. o godzinie 10:15.

11. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2021 info@maritime.com.pl