Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZL/2013/046

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-03-26
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZL/2013/046
Umowa ramowa na wykonywanie na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. drobnych robót w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.


1. Nazwa i adres zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w obiektach zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk następujących robót:
4.1. Roboty zabezpieczające w sytuacjach awaryjnych:
4.1.1. Zabezpieczenie miejsc awarii
4.1.2. Zabezpieczenie obiektów przed dalszymi uszkodzeniami, zabezpieczenie mienia, usunięcie uszkodzeń i uzupełnienie braków.
4.2. Roboty utrzymaniowe związane z dachami:
4.2.1. Usuwania sopli
4.2.2. Odśnieżania połaci dachowych
4.2.3. Czyszczenia rynien
4.2.4. Udrażnianie rur spustowych
4.3. Drobne roboty w branży budowlanej
Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę na podstawie zleceń wystawianych przez Zamawiającego w dostosowaniu do bieżących potrzeb.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Umowa będzie obowiązywać do 30.06.2014r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
8.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.
8.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
8.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
8.2. Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione jeżeli Wykonawca przedstawi następujące dokumenty:
8.2.1. Aktualny odpis z rejestru KRS albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
8.2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3A.
8.2.3. Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8.2.4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 robót w zakresie pokryć papą termozgrzewalną i minimum 3 robót w zakresie pokryć dachówkami (każda o wartości równej lub większej od 50 000zł bez VAT) zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3B. Do powyższego wykazu Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dowody (referencje), potwierdzające należyte wykonanie robót.

9. Informację na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

10. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest baza cenotwórcza z zastosowaniem wag:

opis pozycji - waga pozycji
godzinowa stawka robocizny brutto (z kosztami pośrednimi i zyskiem) - roboty w sytuacjach awaryjnych - 20%
godzinowa stawka robocizny brutto (z kosztami pośrednimi i zyskiem) - drobne roboty w branży budowlanej - 68%
Usuwanie sopli na wysokości do 4m - 1%
Usuwanie sopli na wysokości powyżej 4m - 2%
Odśnieżanie dachu na wysokości do 4m - 1%
Odśnieżanie dachu na wysokości powyżej 4m - 2%
Czyszczenie rynien na wysokości do 4m - 1%
Czyszczenie rynien na wysokości powyżej 4m - 2%
Udrażnianie rur spustowych na wysokości do 4m - 1%
Udrażnianie rur spustowych na wysokości powyżej 4m - 2%

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312B, w terminie do dnia 16.04.2013 do godziny 10:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali nr 305A, w dniu 16.04.2913 o godzinie 10:15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl