Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZH/2013/058

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-03-25
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZH/2013/058
Odbudowa narożnika Nabrzeża Przemysłowego przy wylocie kanału melioracyjnego A w Porcie Gdańskim

1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest odbudowa narożnika Nabrzeża Przemysłowego przy wylocie kanału melioracyjnego A w Porcie Gdańskim.
Zakres robót obejmować będzie:
1/ rozkucie żelbetowego bloku zalegającego na krawędzi drogi,
2/ rozbiórka umocnienia skarpy z narzutu kamiennego (do ponownego wykorzystania po wykonaniu narożnika),
3/ wycięcie fragmentu drewnianego kleszcza tylnego w miejscu styku z proj. ścianką szczelną winylową,
4/ rozbiórka pasa umocnienia dna z worków geotekstylnych (worki do ponownego wykorzystania po wykonaniu narożnika),
5/ zapuszczenie winylowej ścianki szczelnej,
6/ zakotwienie ścianki szczelnej,
7/ wykonanie oczepu żelbetowego,
8/ wyprofilowanie terenu za ścianką szczelną i jego umocnienie,
9/ wykonanie murka zamykającego,
10/ odtworzenie skarpy brzegowej przy wykorzystaniu materiału kamiennego z rozbiórki,
11/ uzupełnienie umocnienia dna z worków geotekstylnych wypełnionych piaskiem,
12/ wykonanie barier ochronnych,
13/ wykonanie oznakowań,
14/ wykonanie i dostarczenie atestu czystości dna oraz autoryzowanego sondażu dla obszaru prowadzonych prac.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia do 30 września 2013 r.
W powyższym terminie wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas na wykonanie wszystkich czynności i obowiązków określonych w niniejszej SIWZ.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
8.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
8.1.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.1.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
8.1.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.
8.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
8.2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3A.
8.2.3. Wykaz wykonanej minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie / przebudowie budowli hydrotechnicznych, każda o wartości równej lub większej niż 100 000 PLN (bez VAT), wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3B.
Do powyższego wykazu Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dowody (referencje), potwierdzające należyte wykonanie robót.

9. Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B w terminie do dnia 15.04.2013 do godziny 12:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej nr 305A, w dniu 15.04.2013 o godzinie 12:15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl