Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZL/2013/054

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-03-25
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZL/2013/054
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z budową żelbetowego muru oporowego przy schodach do węzła cieplnego w budynku Magazynu "L" zlokalizowanego na terenie Wolnego Obszaru Celnego przy ul. Przemysłowej w Gdańsku


1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18

2. Określenie trybu ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony - IPU/IZL/2013/054
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z budową żelbetowego muru oporowego przy schodach do węzła cieplnego w budynku Magazynu "L" zlokalizowanego na terenie Wolnego Obszaru Celnego przy ul. Przemysłowej w Gdańsku

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z rozbiórką istniejącego, ceglanego muru oraz budową nowego, żelbetowego muru oporowego przy schodach do węzła cieplnego w budynku Magazynu "L" zlokalizowanego na terenie Wolnego Obszaru Celnego przy ul. Przemysłowej w Gdańsku (nr inw. 104-00-0017-0).
Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w 2 etapach:
Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem uzgodnień oraz decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót.
Etap II - Realizacja robót na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w Etapie I oraz decyzji administracyjnej uzyskanej w Etapie I wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji umożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia.
Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określono w OPZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do 30.09.2013 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
7.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
7.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
7.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.

8. Informacje na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B, w terminie do dnia 12.04.2013 r. do godziny 10:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18, w sali konferencyjnej 305 B w dniu 12.04.2013 r. o godzinie 10:15.

11. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl