Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZH/2013/028

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-03-25
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZH/2013/028
Opracowanie dokumentacji projektowej dla umocnienia dna przy Pirsie Węglowym w Porcie Północnym w Gdańsku oraz uzyskanie dla zakresu prac objętego dokumentacją ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych umożliwiające przystąpienie do wykonywania tych robót


1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18

2. Określenie trybu ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony - nr IPU/IZH/2013/028
Opracowanie dokumentacji projektowej dla umocnienia dna przy Pirsie Węglowym w Porcie Północnym w Gdańsku oraz uzyskanie dla zakresu prac objętego dokumentacją ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych umożliwiające przystąpienie do wykonywania tych robót

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu budowlanego o szczegółowości projektu wykonawczego oraz dokumentacji towarzyszącej dla planowanego trwałego umocnienia dna morskiego w bezpośrednim sąsiedztwie konstrukcji Pirsu Węglowego w Porcie Północnym.
W zakres przedmiotu niniejszego zamówienia wchodzi również uregulowanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych formalności urzędowych, przewidzianych prawem, warunkujących możliwość przystąpienia do realizacji robót budowlanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ ) jest określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia 30 listopada 2013 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
7.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
7.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w §5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
7.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.
Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
1) W okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie dokumentacje projektowe polegające na wykonaniu prac projektowych dotyczących morskich obiektów ( budowli) hydrotechnicznych, każda o wartości równej lub większej niż 50 000,00 PLN (bez VAT).

8. Informacje na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B, w terminie do dnia 12.04.2013 r. do godziny 12:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.
Zamawiający umożliwi Wykonawcom udział w wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w dniu 03.04.2013 r. o godz. 13:15 aby mogli zapoznać się z warunkami prowadzenia robót.
Miejsce spotkania uczestników - parking przy budynku PPS "Port Północny" Sp. z o.o. przy ul. Budowniczych Portu Północnego 23.
Wykonawcy winni zgłosić Zamawiającemu zamiar udziału w wizji lokalnej, w sposób określony w punkcie 7.1, w terminie do dnia 02.04.2013 r. godz.13:00.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18, w sali konferencyjnej 9 B w dniu 12.04.2013 r. o godzinie 12:15.

11. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl