Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZL/2013/073

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-03-20
Ogłoszenie
o postępowaniu Nr IPU/IZL/2013/073
Wykonanie rozbiórki obiektów zlokalizowanych w Porcie Gdańskim przy Nabrzeżu Węglowym w rejonie Basenu Górniczego

1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki obiektów zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk przy Nabrzeżu Węglowym w rejonie Basenu Górniczego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości założenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w jak najkrótszym terminie. Oferent winien zadeklarować w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia (w tygodniach, licząc od dnia zawarcia umowy).

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia i legitymuje się odpowiednimi referencjami na wykonane roboty o charakterze podobnym do prac objętych przedmiotem zamówienia, polegających na wykonywaniu robót rozbiórkowych o wartości równej lub większej od 100 000 zł netto każda robota, wg wzoru określonego załącznikiem nr 3B do SIWZ (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wykaz może obejmować roboty wykonane przez wszystkich Wykonawców łącznie, lecz minimum każda od 100 000 zł).
2) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością zawodową, w zgodności z zasadami wiedzy w przedmiotowym zakresie, obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawcy zapewniają wykonanie prac przez wykwalifikowany pod względem zawodowym personel, pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
3) nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w par. 5 ust. 2 lub 3 REGULAMINU (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten musi spełniać każdy z nich).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ.

7. Informacje na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi 10 000 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy).

8. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
- cena - waga - 80 %
- termin realizacji - waga - 20 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu z największą ilością punktów tj. cena oferty + termin.

9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 skrzydło "B", w terminie do dnia 09.04.2013 do godziny 10:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali nr 305 A, w dniu 09.04.2013 o godzinie 10:15.

10. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl