Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZH/2013/021

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-03-19
Ogłoszenie o postępowaniu
Nr IPU/IZH/2013/021
Naprawa linii odbojowej przystani niskiej Nabrzeża Zbożowego

1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG S.A. wprowadzonym Zarządzeniem nr 14/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej www.portgdansk.pl .
Określenie przedmiotu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy uszkodzeń linii odbojowej przystani niskiej Nabrzeża Zbożowego w Porcie Gdańskim.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2. Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia wykonawcy zadeklarują w druku oferty.

3. Informacje o warunkach, które muszą spełniać Wykonawcy i dokumentach, które muszą przedstawić na potwierdzenie spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał dwie roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów hydrotechnicznych o wartości równej lub większej od 50 000 zł netto każda.
Wykaz robót spełniających ww. wymagania wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą starannością - należy przygotować zgodnie ze wzorem w Załączniku 3B. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymagania te muszą spełniać Wykonawcy łącznie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ).

4. Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

5. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie wyłącznie ceną.

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 skrzydła "B", w terminie do dnia 05.04.2013 r. do godziny 12:00 bądź wysłane na adres Zamawiającego. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18, w sali nr 305A, w dniu 05.04.2013 r. , o godzinie 12:15.

7. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl