Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg numer IPU/IZL/2013/052

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-03-19
Ogłoszenie o postępowaniu Nr IPU/IZL/2013/052
Rozbiórka obiektów zlokalizowanych przy ul. Handlowej i Śnieżnej w Porcie Gdańsk.


1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18

2. Określenie trybu ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony - IPU/IZL/2013/052
Rozbiórka obiektów zlokalizowanych przy ul. Handlowej i Śnieżnej w Porcie Gdańsk.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki obiektów zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk:
1. przy ul. Handlowej:
1.1 wiata magazynowa - nr inwentarzowy: 104-00-0028-0,
1.2 budynek garażowy - nr inwentarzowy: 102-00-0030-0,
1.3 budynek administracyjno-socjalny - nr inwentarzowy: 105-00-0044-0,
2. przy ul. Śnieżnej:
2.1 budynek wartowni - nr inwentarzowy: 109-00-0031-0.
Przedmiot zamówienia wykonać należy w 2 etapach:
Etap I - Przeprowadzenie procedur formalno - prawnych (w tym między innymi wykonanie niezbędnych szkiców, opisów, pozyskania pozwoleń, uzgodnień lub opinii oraz innych wymaganych dokumentów, w razie potrzeby projektu i.t.p.) umożliwiających zgodną z prawem realizację robót rozbiórkowych objętych przedmiotem zamówienia.
Etap II - Realizacja robót rozbiórkowych.
Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określono w OPZ .

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 30 listopada 2013 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
7.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
7.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
7.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.

8. Informacje na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi 6.000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy).

9. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B, w terminie do dnia 05.04.2013 r. do godziny 10:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18, w sali konferencyjnej 305 A w dniu 05.04.2013 r. o godzinie 10:15.

11. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl