Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZH/2013/002

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-03-18
Ogłoszenie o postępowaniu Nr IPU/IZH/2013/002
Roboty czerpalne przy Pirsie Rudowym w Porcie Północnym w Gdańsku.


1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18

2. Określenie trybu ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony - IPU/IZH/2013/002
"Roboty czerpalne przy Pirsie Rudowym w Porcie Północnym w Gdańsku"

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót czerpalnych mających na celu przywrócenie głębokości -16,5m na torze podejściowym do Pirsu Rudowego. Zakres prac dotyczy toru podejściowego pirsu do granic wyznaczonych obwodem obrotnic wewnętrznych Portu Północnego (obrotnicy wewnętrznej D=670m i obrotnicy DCT D=650m). Obliczeniowa kubatura prac netto wynosi 14.467 m3.
Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określono w OPZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do 31.08.2013 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
7.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
7.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
7.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do wykonania zakresu zamówienia.
7.5. Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty:
7.5.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
7.5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie ze wzorem określonym załącznikiem nr 3A.
7.5.3. Potwierdzenie należytego wykonania przynajmniej 2 robót czerpalnych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości równej lub większej od 1.000.000 PLN ( bez VAT) - każda. Wykaz ww. robót należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 3B oraz dołączyć referencje zamawiających potwierdzające należyte ich wykonanie.

8. Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
- cena - waga - 100%

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B, w terminie do dnia 08.04.2013r. do godziny 10:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18, w sali konferencyjnej 305 A w dniu 08.04.2013 r. o godzinie 10:15.

11. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl