Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZH/2013/012

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-03-18
Ogłoszenie o postępowaniu Nr IPU/IZH/2013/012
Wykonywanie na rzecz ZMPG S.A. przeglądów 3/5 letnich wybranych budowli hydrotechnicznych w Porcie Gdańsk.


1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18

2. Określenie trybu ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony - Nr IPU/IZH/2013/012
Wykonywanie na rzecz ZMPG S.A. przeglądów 3/5 letnich wybranych budowli hydrotechnicznych w Porcie Gdańsk.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowej - co (3) 5 lat - kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania wytypowanych przez Zamawiającego budowli hydrotechnicznych w Porcie Gdańsk w latach 2013-2015. Kontrola wykonywana ma być zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi.
Zakres prac na każdym obiekcie obejmuje:
- określenie programu badań podwodnych
- wykonanie badań podwodnych
- wykonanie pomiarów geodezyjnych na budowlach objętych monitoringiem geodezyjnym
(założona została sieć reperów)
- wykonanie inwentaryzacji narzutów ochronnych dla falochronów narzutowych
- analizę planów batymetrycznych:
- przy budowlach przeładunkowych sondaże dostarczy Zamawiający
- przy budowlach obudowy brzegu i falochronach narzutowych Zamawiający nie dostarczy sondaży w bezpośrednim sąsiedztwie budowli, należy je wykonać w ramach tego zamówienia
- sprawozdania z badania dna dostarczy Zamawiający
- wykonanie kontroli części nadwodnej budowli od strony wody wraz z wyposażeniem ściany odwodnej i ścieżką cumowniczą, w przypadku falochronów narzutowych kontrola obejmuje całą budowlę wraz z pasem o szer. 3 m za parapetem/łamaczem fal
- opis stanu budowli i jej elementów na podstawie przekazanych przez Zamawiającego ocen dot. stanu sieci i urządzeń wod-kan i elektroenergetycznych, stanu nawierzchni, torów kolejowych i torów poddźwigowych, sieci i urządzeń teletechnicznych
- analiza wyników kontroli i wykazanie nieprawidłowości wymagających działań natychmiastowych i długofalowych
- porównanie uzyskanych wyników z wcześniejszymi, które dostarczy Zamawiający
- opracowanie dokumentacji z kontroli (3) 5 letniej budowli wraz z określeniem sprawności technicznej budowli do dalszej eksploatacji i warunków bezpiecznej eksploatacji budowli

Zakres kontrolowanych budowli hydrotechnicznych w poszczególnych latach określa załącznik nr 1A do SIWZ - Zestawienie budowli hydrotechnicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ ) jest określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Termin obowiązywania umowy ustala się do dnia 31.12.2015 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
7.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
7.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
7.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.
Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum trzy projekty branży hydrotechnicznej o wartości nie mniejszej niż 30.000 PLN każdy oraz wykonał minimum dwie ekspertyzy lub oceny stanu technicznego budowli hydrotechnicznych o wartości nie mniejszej niż 10.000 PLN każda.
7.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej specyfikacji (SIWZ).

8. Informacje na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi 35.000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

9. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować wysokością kwoty ogółem za wykonanie przedmiotu zamówienia, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie kwoty ogółem podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą kwotą ogółem za wykonanie przedmiotu zamówienia.

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B, w terminie do dnia 04.04.2013 r. do godziny 12:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej 305 A w dniu 04.04.2013 r. o godzinie 12:15.

11. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl