Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg 2A/FU/2013

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-03-14

Kliknij aby powiększyć
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk
ogłasza drugi publiczny nieograniczony przetarg pisemny
na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku - w rejonie ulic Śnieżnej, Handlowej i Chodackiego


Przedmiot przetargu stanowią n/w tereny:
Teren A - teren utwardzony o pow. ok. 1,7 ha zabudowany budynkiem magazynu o pow. 3 074,10 m2 oraz budynkiem administracyjno-socjalnym o pow. 101,80 m2, zlokalizowany bezpośrednio przy Nabrzeżu Wiślanym, przeznaczony pod działalność generującą przeładunki morskie.
Teren B - teren o pow. ok. 4 ha, niezabudowany, nieutwardzony.
Teren C - teren o pow. ok. 1,5 ha, niezabudowany, częściowo utwardzony.
Teren D - teren o pow. ok. 2,6 ha, zabudowany budynkiem administracyjno-socjalnym o pow. 3 066,60 m2.
Teren E - teren o pow. ok. 1,3 ha, nieutwardzony, zabudowany budynkiem biurowo-socjalnym o pow. ok. 940 m2 w stanie surowym zamkniętym. Budynek może zostać wydzierżawiony niezależnie z placem parkingowym.
Teren F - teren o pow. ok. 2,3 ha, niezbudowany, nieutwardzony.
Obiekty przeznaczone są do użytkowania, remontu, przebudowy lub rozbiórki (za wyjątkiem rozbiórki budynku zlokalizowanego na terenie E). Dopuszcza się dzierżawę poszczególnych terenów oddzielnie, łącznie lub częściowo zgodnie z zastrzeżeniami określonymi w dokumentacji przetargowej.
Na terenach objętych przetargiem wyklucza się prowadzenie działalności związanej ze składowaniem i przeładunkiem ropy naftowej, produktów ropopochodnych i komponentów do produkcji paliw oraz towarów pylących.

Opłaty za przedmiot przetargu składają się z 3 części:
Część I opłat / Opłata stała
Minimalne wywoławcze stawki opłaty stałej wynoszą:
Teren A -
- budynek magazynu - 4,00 zł/m2/m-c
- teren w przypadku rozbiórki budynku magazynu - 3,00 zł/m2/m-c
- teren w przypadku dzierżawy budynku magazynu - 2,50 zł/m2/m-c
- budynek administracyjno-socjalny - 5,00 zł/m2/m-c
Teren B - 1,80 zł/m2/m-c
Teren C - 1,50 zł/m2/m-c
Teren D
- teren - 1,50 zł/m2/m-c
- budynek - 4,00 zł/m2/m-c
Teren E
- budynek - 12,00 zł/m2/m-c
- teren - 2,00 zł/m2/m-c
Teren F - 1,50 zł/m2/m-c
W okresie inwestycji będą obowiązywały "stawki inwestycyjne opłaty stałej" tj.: w okresie od dnia protokolarnego przekazania nieruchomości maksymalnie przez okres 12 miesięcy w wysokości 30 % oferowanych stawek opłaty stałej.

Część II opłat / Opłata dodatkowa - Obejmuje opłaty publicznoprawne związane z Nieruchomością, a w szczególności podatek od Nieruchomości i znajdujących się na Nieruchomości budynków i budowli włącznie z obiektami budowlanymi wybudowanymi przez Dzierżawcę, a także opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Część III opłat / Opłata ruchoma
dotyczy: Terenu A
pozostałych terenów, w przypadku prowadzenia przez Dzierżawcę na terenie przedmiotu dzierżawy działalności generującej przeładunki prowadzone przez Dzierżawcę przy nabrzeżach ogólnodostępnych
w wysokości iloczynu stawki za jedną tonę przeładowanego towaru i ilości ton przeładowanego ładunku w obrocie morskim w relacji statek-nabrzeże, nabrzeże-statek. Minimalna stawka za jedną tonę wynosi 0,60 zł. Minimalna roczna opłata części ruchomej czynszu wynosi 50 000,00 zł.
W/w opłaty:
- są opłatami netto i zostaną powiększone o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- nie zawierają opłat za czynniki energetyczne, które będą regulowane przez Dzierżawcę w oparciu o oddzielne umowy zawarte z ZMPG SA.
- stawki opłaty stałej oraz ruchomej - będą podlegać corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
- opłata dodatkowa - wynikać będzie z decyzji lub ogłoszeń przez prawo przewidzianych lub decyzji organów właściwych do ich naliczania lub poboru.
- nie zawierają opłat portowych, wynikających z Taryfy opłat portowych ZMPG SA.
Istnieje możliwość dzierżawy do lat 30. Minimalny okres dzierżawy 10 lat.
Zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 10 lat wymaga uzyskania przez ZMPG SA zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa udzielonej w drodze decyzji administracyjnej.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które:

1. Zapoznają się z warunkami przetargu i pobiorą dokumentację przetargową.
2. Złożą ofertę w siedzibie ZMPG SA w sekretariacie Pionu Finansowego (pokój nr 104B) do dnia 18.04.2013 r. do godz. 10:00.
3. Wpłacą wadium w wysokości: 100 000,00 zł.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy ZMPG SA w Banku BPH na konto nr 10 1060 0076 0000 3310 0019 9583 z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem "Przetarg nr 2A/FU/2013". Wadium należy wpłacić w takim terminie, aby znalazło się na w/w koncie najpóźniej do dnia 17.04.2013 r.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.04.2013 r. o godz. 10:15 w siedzibie ZMPG SA przy ul. Zamkniętej 18 w Gdańsku-Nowym Porcie w Sali konferencyjnej nr 9 na parterze.
Osoby, które przybędą dnia 25.03.2013 r. o godz. 11:00 na ul. Chodackiego w Gdańsku będą mogły dokonać wizji nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Przybycie należy potwierdzić telefonicznie pod numer 601 642 567. Miejsce spotkania: brama wjazdowa na teren Portu na Nabrzeże Wiślane, ul. Chodackiego (od strony Nowego Portu i Promu Wisłoujście).
Szczegółowe warunki przetargu określa dokumentacja przetargowa wraz z załącznikami, którą można otrzymać w sekretariacie Pionu Finansowego ZMPG SA w Gdańsku Nowym Porcie przy ul. Zamkniętej 18 - pokój nr 104 B I piętro w dni robocze w godz. 8:00-14:00, tel.: 58 737 92 49 lub 58 737 97 23, fax: 58 737 97 22 lub pobrać na stronie internetowej ZMPG SA: www.portgdansk.pl.
ZMPG SA zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu przed otwarciem ofert, a także odrzucenia oferty w przypadku nie spełnienia przez Oferenta warunków określonych w przetargu, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny, a także do zamknięcia przetargu (nierozstrzygnięcia) bez dokonywania wyboru oferty.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl