Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/AT//2013/35

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-03-12
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/AT//2013/35
Najem i serwis urządzeń wielofunkcyjnych z oprogramowaniem


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest najem i serwis wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-kopiująco-skanujących (MFP) z autoryzowanym dostępem wraz z sieciowym programem zarządzającym wydrukami.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
4.1. Dostawę, instalację i konfigurację 12 szt. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami i czytnikami kart HID Prox., o parametrach zgodnych z Tabelą 1.
4.2. Podłączenie ich do systemu oraz konfiguracja umożliwiająca pracę w systemie kontroli wydruków.
4.3. Serwis urządzeń, o których mowa w pkt 4.1, w okresie 36 miesięcy.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Okres obowiązywania umowy ustala się na 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Zamawiający wymaga uruchomienia systemu w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
8.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
8.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w §5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
8.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie lub wykonuje należycie, w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
8.4.1. Dwóch dostaw urządzeń wielofunkcyjnych o parametrach zbliżonych do określonych w Tabeli 1 w OPZ, na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 PLN brutto każda, oraz
8.4.2. Dwóch usług serwisowania urządzeń o parametrach zbliżonych do określonych w Tabeli 1, przez okres przynajmniej 2 lat, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN brutto każde.

9. Informacje na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN.

10. Kryteria oceny ofert
10.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował wyłącznie ceną za miesięczne wykonanie przedmiotu umowy ustaloną jako suma podanych w ofercie przez każdego z Wykonawców cen za poszczególne części składowe zamówienia (cena za najem i serwis urządzeń pomnożona przez 12 - ilość urządzeń), przy założeniu następujących ilości poszczególnych wydruków w okresie miesięcznym (w przeliczeniu na format A-4 i łącznie na wszystkich urządzeniach):
Czarno-białe - 1 200 szt.
w kolorze - 600 szt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu, niepodlegających odrzuceniu.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 skrzydło "B", w terminie do dnia 27.03.2013 do godziny 09:15 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali 9B w dniu 27.03.2013 o godzinie 09:30.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl