Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZL/2013/024

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-02-26
Ogłoszenie o postępowaniu Nr IPU/IZL/2013/024
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi do Nabrzeża Przemysłowego od strony ul. Chemików w Gdańsku

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18

2. Określenie trybu ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony - nr IPU/IZL/2013/024
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi do Nabrzeża Przemysłowego od strony ul. Chemików w Gdańsku

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi do Nabrzeża Przemysłowego od strony ul. Chemików w Gdańsku".
4.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a. wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ww. inwestycji,
b. uregulowanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych formalności urzędowych, przewidzianych prawem, warunkujących możliwość przystąpienia do realizacji robót budowlanych wraz z uzyskaniem uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowę umożliwiającej realizację inwestycji (uzyskanie decyzji, która stała się ostateczna).
4.2 Dokumentacja projektowa (w wersji papierowej) winna składać się z:
a. wielobranżowego projektu budowlanego - 5 egz. (w tym 2 egzemplarze opieczętowane przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku stanowiące integralną część uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowę),
b. materiałów towarzyszących - 2 egz.
c. wielobranżowego projektu wykonawczego - 5 egz.
d. wielobranżowych kosztorysów inwestorskich (z wyszczególnieniem kosztów robót dotyczących przejazdu kolejowego) - 2 egz.
e. przedmiarów robót w poszczególnych branżach (z wyszczególnieniem przedmiarów robót dotyczących przejazdu kolejowego) - 2 egz.
Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym (w formacie pdf). Wersja elektroniczna musi mieć jednakową zawartość jak wersja tradycyjna tj. papierowa.
Materiały towarzyszące winny zawierać wszelkie opracowania, mapy, inwentaryzacje, badania, pomiary i sprawdzenia oraz regulaminy niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz do prawidłowej realizacji prac budowlanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ ) jest określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zadeklaruje w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do 22 tygodni od dnia zawarcia umowy.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
7.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
7.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w §5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
7.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.
Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
W okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 dokumentacje projektowe o podobnym charakterze jak przedmiot niniejszego zamówienia ( tj. w wykonaniu dokumentacji wielobranżowej w szczególności w branży drogowej i kolejowej) każda o wartości równej lub większej od 70.000,00 PLN (bez VAT).

8. Informacje na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
- cena - waga - 80%
- termin realizacji - waga - 20%

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B, w terminie do dnia 08.03.2013 r. do godziny 10:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.
Zamawiający zorganizuje wizję lokalną miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w dniu 01.03.2013 r. o godz. 10:45 w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót.
Miejsce spotkania uczestników - w miejscu lokalizacji planowanej inwestycji (pętla autobusowa ul. Chemików) - załącznik nr 1A do OPZ.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18, w sali konferencyjnej 9 B w dniu 08.03.2013 r. o godzinie 10:15.

11. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl