Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IGO/2013/026

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-02-25
Ogłoszenie o postępowaniu Nr IPU/IGO/2013/026
"Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów w związku z budową stanowiska odwadniania osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Porcie Północnym w Gdańsku."


1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18
Określenie trybu ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony - Nr IPU/IGO/2013/026
"Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów w związku z budową stanowiska odwadniania osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Porcie Północnym w Gdańsku."

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.portgdansk.pl

3. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń zamiennych 17 szt. Głogów dwuszyjkowych "Paul's Scarlet" o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm powyżej 16 cm z prawidłowo ukształtowaną dla danego gatunku drzewa koroną i systemem korzeniowym oraz 450 m2 krzewów tj.:
- 100 m2 berberys thunberga "Red Chief"
- 100 m2 kalina koralowa "Xanthocarpum"
- 50 m2 ognik szkarłatny "Kuntayi"
- 50 m2 dereń biały "Aurelia"
- 50 m2 żylistek szorstki "Planea"
- 100 m2 dereń jadalny
wraz z 3-letnią pielęgnacją posadzonej roślinności, zgodnie z decyzją PMG nr WŚ.II.6131.1.515/563/38N/2012/RB z dnia 05.11.2012 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ ) jest określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający oczekuje aby prace zostały zrealizowane w terminie do 22 kwietnia 2013 r.
W deklarowanym terminie wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas na wykonanie wszystkich czynności i obowiązków określonych w niniejszej SIWZ.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
7.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
7.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w §5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
7.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do zakresu zamówienia.

8. Informacje na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B, w terminie do dnia 12.03.2013 r. do godziny 12:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18, w sali konferencyjnej 9 B w dniu 12.03.2013 r. o godzinie 12:15.

11. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl