Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZH/2013/045

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-02-21
Ogłoszenie o postępowaniu Nr IPU/IZH/2013/045
Umowa ramowa na wykonywanie na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA drobnych prac w zakresie utrzymania konstrukcji hydrotechnicznych


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem oraz awariami obiektów hydrotechnicznych Portu Gdańsk. Zakres prac:
A. Utrzymaniowe prace remontowe budowli hydrotechnicznych
B. Utrzymanie dna akwenów portowych przy budowach hydrotechnicznych
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na zakres A lub B oraz A+B.

5. Informacja o możliwości założenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
Umowa będzie obowiązywać przez 4 lata od daty jej zawarcia.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
1/ w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty i legitymuje się odpowiednimi referencjami na wykonane roboty o charakterze drobnych prac w zakresie utrzymania konstrukcji hydrotechnicznych, o wartości równej lub większej od 25 000zł netto każda robota, wg tabeli określonej załącznikiem nr 3B do SIWZ (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, wykaz może obejmować roboty wykonane przez wszystkich Wykonawców łącznie, lecz minimum każda od 25 000 zł).
2/ Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością zawodową, w zgodności z zasadami wiedzy w przedmiotowym zakresie, obowiązującymi przepisami i normami. Należało będzie zapewnić wykonanie prac przez wykwalifikowany pod względem zawodowym personel, pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
3/ nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w par. 5 ust. 2 lub 3 REGULAMINU (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten musi spełniać każdy z nich).
4/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 5 SIWZ.

7. Informacje na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi 20 000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).

8. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyliczony wskaźnik wg pkt 13.1 SIWZ.

9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 skrzydło "B", w terminie do dnia 21.03.2013 r. do godziny 12.00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali nr 9 B, w dniu 21.03.2013 r., o godzinie 12.15.

10. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl