Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZS/2013/014

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-02-12
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZS/2013/014
Modernizacja dwóch stanowisk zespołu kompensacji ziemnozwarciowych sieci SN wraz z potrzebami własnymi w stacji GPZ Port Północny


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie koniecznych pozwoleń i decyzji oraz realizacja robót związanych z modernizacją dwóch stanowisk zespołu kompensacji ziemnozwarciowych sieci SN w stacji GPZ Port Północny.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w 2 etapach:
Etap I - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem procedur formalno-prawnych (w tym między innymi uzyskanie pozwoleń, uzgodnień lub opinii oraz innych wymaganych dokumentów) oraz umożliwiających zgodne z prawem realizację robót objętych przedmiotem zamówienia. Prace projektowe należy wykonać dla obu stanowisk zespołu kompensacji ziemnozwarciowej.
Etap II - Realizacja robót na podstawie wykonanej w I etapie dokumentacji wraz z zawiadomieniem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. Roboty na stanowiskach zespołu kompensacji ziemnozwarciowej mają być realizowane kolejno, najpierw stanowisko nr 2 (sekcja II) tzn. demontaż, montaż, uruchomienie, po uruchomieniu stanowiska nr 2 (sekcja II) realizacja stanowiska nr 1 (sekcja I).

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Oczekiwany termin wykonania prac: do końca listopada 2013 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
8.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
8.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w §5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
8.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do wykonania zakresu zamówienia.
Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
1) W okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie dokumentacje projektowe w zakresie stanowisk zespołu kompensacji ziemnozwarciowej z płynnym strojeniem, każda o wartości równej lub większej od 20 000 PLN (bez VAT). W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymagania te muszą spełniać Wykonawcy łącznie. Dopuszcza się możliwość spełnienia tego warunku przez podwykonawcę.
2) W okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie roboty budowlane w zakresie stanowisk zespołu kompensacji ziemnozwarciowej z płynnym strojeniem, każda o wartości równej lub większej od 300 000 PLN (bez VAT). W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymagania te muszą spełniać Wykonawcy łącznie.

9. Informacje na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych).

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
- cena (najkorzystniejsza z najniższa) - waga: 80%
- termin realizacji (najkorzystniejszy najkrótszy) - waga: 20%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną punktację za poszczególne kryteria.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 skrzydło "B", w terminie do dnia 14.03.2013 do godziny 10:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali nr 9 B, w dniu 14.03.2013 o godzinie 10:15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl