Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZS/2013/007

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-02-11
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZS/2013/007
Rekonstrukcja studni głębinowej nr 3AK-2 na terenie ujęcia wód podziemnych w Porcie Północnym


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja studni głębinowej nr 3AK-2 na terenie ujęcia wód podziemnych w Porcie Północnym w Gdańsku.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- wykonanie dokumentacji technicznej,
- roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji,
- uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zadeklaruje w ofercie.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej;
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8.2. Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie dokumentacje projektowe o podobnym charakterze jak opisane w OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ, o wartości równej lub większej od 30 000,00 PLN netto - każda. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten może spełniać jeden z Wykonawców.
w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie roboty obejmujące wykonanie robót o podobnym charakterze jak roboty opisane o wartości równej lub większej od 100 000,00 PLN netto - każda. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten może spełniać jeden z Wykonawców.
nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w §5 ust. 2 i 3 REGULAMINU. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten musi spełniać każdy z nich.

9. Informacje na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy złotych).

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B w terminie do dnia 05.03.2013 do godziny 10:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali 9B dniu 05.03.2013 o godzinie 10:15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl