Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZH/2013/016

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-02-08
Ogłoszenie o postępowaniu Nr IPU/IZH/2013/016
"Regulacja dna przy nabrzeżach Basenu Górniczego w Porcie Gdańskim."


1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18

2. Określenie trybu ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony - IPU/IZH/2013/016
"Regulacja dna przy nabrzeżach Basenu Górniczego w Porcie Gdańskim."

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest likwidacja spłyceń oraz przegłębień dna przy Nabrzeżach Węglowym, Administracyjnym i Rudowym w Porcie Gdańskim.
Zakres robót.
1.1. Likwidacja przegłębień dna w pasie technicznym Nabrzeża Rudowego, Nabrzeża Administracyjnego oraz Nabrzeża Węglowego. Kubatura prac zasypowych wynosi ca 1009 m3.
1.2. Likwidacja spłyceń dna w pasie technicznym Nabrzeża Rudowego i Nabrzeża Węglowego. Kubatura prac podczyszczeniowych wynosi ca 2147 m3.
1.3. Odkład urobku w miejscach przegłębionych na torze wodnym w Basenie Górniczym- miejsca te zaznaczono na załączonym planie.
1.4. Wykonanie i dostarczenie hydrograficznego sondażu autoryzowanego w skali 1:1000 oraz atestu czystości dna dla obszaru prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określono w OPZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15.04.2013 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocen:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
7.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
7.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
7.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do wykonania zakresu zamówienia.
Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie roboty o podobnym charakterze jak roboty niniejszego przedmiotu zamówienia o wartości równej lub większej od 250 000 PLN (bez VAT) - każda. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten muszą spełniać Wykonawcy łącznie.

8. Informacje na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
- cena - waga - 100%

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B, w terminie do dnia 01.03.2013 r. do godziny 10:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej 9 B w dniu 01.03.2013 r. o godzinie 10:15.

11. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl