Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZS/2013/010

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-02-08
Ogłoszenie o postępowaniu Nr IPU/IZS/2013/010
"Przebudowa sieci elektroenergetycznej na terenie przy ul. Siennickiej - Polski Hak."


1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18

2. Określenie trybu ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony - IPU/IZS/2013/010
"Przebudowa sieci elektroenergetycznej na terenie przy ul. Siennickiej - Polski Hak."

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie koniecznych pozwoleń i decyzji oraz realizacja robót związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej na terenie przy ul. Siennickiej - Polski Hak.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w 2 etapach:
Etap I. - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem procedur formalno-prawnych (w tym między innymi uzyskanie pozwoleń, uzgodnień lub opinii oraz innych wymaganych dokumentów) umożliwiających realizację robót objętych przedmiotem zamówienia.
Etap II. - Realizacja robót na podstawie wykonanej w I etapie dokumentacji wraz z zawiadomieniem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót.
Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określa OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający oczekuje wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia w niżej podanych terminach:
a) Prace projektowe - do końca lipca 2013 r.
b) Roboty montażowe - do końca września 2013 r.
c) Przełączenie zasilania - 14 dni po wykonaniu prac przez Energa-Operator.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
7.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
7.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
7.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami spełniającymi wymagania określone w obwiązujących przepisach mających zastosowanie do wykonania zakresu zamówienia.
Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
1) W okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie dokumentacje projektowe w zakresie budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych, każda o wartości równej lub większej od 10 000 PLN (bez VAT).
2) W okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych, każda o wartości równej lub większej od 50 000 PLN (bez VAT).

8. Informacje na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B, w terminie do dnia 26.02.2013 r. do godziny 10:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18, w sali konferencyjnej 9 B w dniu 26.02.2013 r. o godzinie 10:15.
Zamawiający zorganizuje wizję lokalną, w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z miejscem wykonywania robót budowlanych przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy winni zgłosić Zamawiającemu, w sposób określony w punkcie 7.1 SIWZ, w terminie do dnia 13.02.2013 r. - godz. 14:00 osoby, którzy wezmą udział w wizji lokalnej.
Wizja lokalna odbędzie się w dniu 14.02.2013 r. - godz. 10:00.
Miejsce spotkania - przy wartowni - ul. Siennicka 30 w Gdańsku.

11. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl