Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZS/2013/018

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-02-06
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZS/2013/018
Wykonanie projektu i robót budowlanych związanych z wykonaniem przejścia kablowego średniego napięcia i światłowodowego pod kanałem portowym w Porcie Gdańsk z rozbudową sieci teletechnicznej oraz budową stacji transformatorowej T-18 i podłączeniem jej do istniejącej sieci portowej.


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, uzyskanie pozwoleń na budowę oraz na tej podstawie wykonanie robót budowlano-montażowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania:
ZADANIE I - obejmuje etap projektowy i wykonawczy:
- ETAP PROJEKTOWY ZADANIA I obejmuje wykonanie i uzgodnienie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla wykonania przewiertu pod kanałem portowym, wykonania kanalizacji SN i teletechnicznej na odcinku S3-S4 i ułożenia kabla SN 15kV od T-18 do T-77 z przygotowaniem do podłączenia w T-18 i włączeniem do T-77;
- ETAP WYKONAWCZY ZADANIA I obejmuje roboty budowlane wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
ZADANIE II - obejmuje etap projektowy i wykonawczy:
- ETAP PROJEKTOWY ZADANIA II obejmuje wykonanie i uzgodnienie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla budowy stacji transformatorowej T-18 wraz z połączeniami kablowymi SN 15kV i nn 0,4kV oraz rozbudową kanalizacji teletechnicznej i ułożeniem kabli teletechnicznych światłowodowych od CTNP (Centtala Telefoniczna Nowy Port) do T-18;
- ETAP WYKONAWCZY ZADANIA II obejmuje roboty budowlane wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zadeklaruje w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający oczekuje wykonania:
- Etapy projektowe do 31.12.2013
- Etapy wykonawcze do 31.07.2014

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach;
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8.2. Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
1/ w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 dokumentacje projektowe o podobnym charakterze jak opisane w OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ, o wartości równej lub większej od 15.000,00 PLN netto - każda. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten może spełniać jeden z Wykonawców.
2/ w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
- co najmniej jeden przewiert o parametrach podanych w OPZ;
- co najmniej trzy roboty o podobnym charakterze jak roboty opisane w OPZ o wartości równej lub większej od 300.000,00 PLN netto - każda. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten może spełniać jeden z Wykonawców.

9. Informacje na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 26 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną wariantu wybranego przez Zamawiającego.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 skrzydło "B", w terminie do dnia 28.02.2013 do godziny 10:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali nr 305A, w dniu 28.02.2013 o godzinie 10:15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl