Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZS/2013/17

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-02-04
Ogłoszenie o postępowaniu nr IPU/IZS/2013/17
Wymiana pomostu dojściowego do komory wylotowej z oczyszczalni ścieków w Porcie Północnym w Gdańsku


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie koniecznych pozwoleń i decyzji oraz realizacja robót związanych z wymianą pomostu dojściowego (części nadwodnej) do komory wylotowej z oczyszczalni ścieków w Porcie Północnym w Gdańsku.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w 2 etapach:
Etap I. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem procedur formalno-prawnych (w tym między innymi uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień lub opinii oraz innych wymaganych dokumentów) umożliwiających realizację robót objętych przedmiotem zamówienia.
Etap II. Realizacja robót na podstawie wykonanej w I etapie dokumentacji.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zadeklaruje w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach;
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.2. Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
1/ w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 dokumentacje projektowe o podobnym charakterze jak opisane w OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ, o wartości równej lub większej od 15 000,00 PLN netto - każda. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten może spełniać jeden z Wykonawców.
2/ w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 roboty obejmujące wykonanie robót o podobnym charakterze jak opisane w OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ polegające na wykonaniu prac dotyczących konstrukcji morskiej o wartości równej lub większej od 30 000,00 PLN netto - każda. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten może spełniać jeden z Wykonawców.
3/ nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w § 5 ust. 2 i 3 REGULAMINU. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten musi spełniać każdy z nich.

9. Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 skrzydło "B", w terminie do dnia 25.02.2013 do godziny 10:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali 305 A, w dniu 25.02.2013 o godzinie 10:15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl