Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg NP/IZL/2012/106

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-01-25
Ogłoszenie o postępowaniu NP/IZL/2012/106
"Utrzymanie infrastruktury kolejowej na terenie Portu Gdańsk."

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18

2. Określenie trybu ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony - NP/IZL/2012/106
"Utrzymanie infrastruktury kolejowej na terenie Portu Gdańsk."

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej n/w nawierzchni kolejowych na terenie Portu Gdańsk:
4.1. tor dojazdowy do bocznicy Terminalu Kontenerowego DCT Gdańsk SA;
4.2. tory dojazdowe do bocznicy Terminalu LPG "GASPOL";
4.3. tor dojazdowy do bocznicy firmy MALTEUROP;
4.4. inne tory na terenie Portu Gdańsk, według potrzeb zgłaszanych na bieżąco przez Zamawiającego.
Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określa OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 01.03.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane kwalifikacje i uprawnienia w branży kolejowej;
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7.2. Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał przez okres roku prace (co najmniej dwie) o podobnym charakterze jak prace opisane w OPZ załącznik nr 1 do SIWZ, związane z utrzymaniem infrastruktury kolejowej. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten może spełniać jeden z Wykonawców.
nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w paragrafie 5 ust. 2 i 3 REGULAMINU. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten musi spełniać każdy z nich.
7.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 (SIWZ).

8. Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować wyłącznie ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną tj. najniższa cena "RAZEM" za wykonanie w okresie miesiąca przedmiotu zamówienia dla n/w nawierzchni kolejowych:
- toru dojazdowego do bocznicy Terminalu Kontenerowego DCT Gdańsk SA - zgodnie z opisem zawartym w punktem 3.1. OPZ;
- torów dojazdowych do bocznicy Terminalu LPG "GASPOL" - zgodnie z opisem zawartym w punkcie 3.2. OPZ;
- torów dojazdowych do bocznicy firmy MALTEUROP - zgodnie z opisem zawartym w punkcie 3.3. OPZ.

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 B, w terminie do dnia 04.02.2013 r. do godziny 10:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej 9 B w dniu 04.02.2013 r. o godzinie 10:15.
Zamawiający zorganizuje wizję lokalną miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia prac.
Miejsce spotkania uczestników w dniu 29.01.2013 r. o godz. 09:00 - w holu budynku przy ul. Zamkniętej 18 w Gdańsku.
Wykonawcy zgłoszą do Zamawiającego, w sposób określony w punkcie 7.1, w terminie do dnia 28.01.2013 r. godz. 13:00 osoby, które wezmą udział w wizji lokalnej.

11. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl