Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg NP/AT/2012/113

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-01-18
Ogłoszenie o postępowaniu nr NP/AT/2012/113
Obsługa eksploatacyjna i utrzymanie sieci teleinformatycznej oraz systemu centrali telefonicznej ZMPG SA


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej ogólnoportowej sieci teleinformatycznej będącej własnością Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, składającej się z:
- centrali telefonicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
- sieci telekomunikacyjnej miedzianej i światłowodowej wraz z urządzeniami i obiektami na niej zlokalizowanymi lub z nią związanymi, z wyjątkiem urządzeń aktywnych informatycznych.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie obejmuje okres realizacji umowy od 01.04.2013 do 31.03.2014.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót o podobnym charakterze jak przedmiot niniejszego zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w par. 5 ust. 2 lub 3 REGULAMINU.
8.2. Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
8.2.1) w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał usługi w zakresie eksploatacji i utrzymania sieci teleinformatycznej oraz systemu centrali telefonicznej o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości min. 500 000,00 zł (netto).
8.2.2) dysponuje i w okresie obowiązywania umowy zobowiązuje się dysponować niezbędnym personelem pracowników nadzoru i obsługi do bieżącej 24 godzinnej obsługi sieci teleinformatycznej będącej własnością ZMPG SA.
8.2.3) dysponuje zapleczem technicznym i bazą materiałowo-sprzętową i w okresie umowy będzie dysponował zapleczem technicznym i bazą materiałowo-sprzętową w takiej odległości, aby podjąć pracę w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia.
8.2.4) nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w §5 ust. 2 i 3 REGULAMINU. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten musi spełniać każdy z nich.

9. Informacje na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN.

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 skrzydło "B", w terminie do dnia 28.01.2013 r. do godziny 10:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali nr 305 A, w dniu 28.01.2013 o godzinie 10:15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl