Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg NP/IZL/2012/87

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-01-14
Ogłoszenie o postępowaniu nr NP/IZL/2012/87
Wykonanie rozbiórki obiektów zlokalizowanych w Porcie Gdańskim przy Nabrzeżu WOC I i w rejonie ul. Oliwskiej

1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, 80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG SA wprowadzonym Zarządzeniem nr 14/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej www.portgdansk.pl.

Określenie przedmiotu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki obiektów zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk:
przy Nabrzeżu WOC I w rejonie Basenu Władysława IV,
1.1 magazyn portowy nr 1 - nr inwentarzowy: 104-00-0016-0,
w rejonie ul. Oliwskiej
2.1 magazyn z warsztatem - nr inwentarzowy: 104-00-0053-0,
Przedmiot zamówienia wykonać należy w 2 etapach:
Etap I - Przeprowadzenie procedur formalno-prawnych (w tym między innymi wykonanie niezbędnych szkiców, opisów, pozyskania pozwoleń, uzgodnień lub opinii oraz innych wymaganych dokumentów, w razie potrzeby projektu itp.) umożliwiających zgodną z prawem realizację robót rozbiórkowych objętych przedmiotem zamówienia.
Etap II - Realizacja robót rozbiórkowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2. Termin realizacji zamówienia
Wykonawca zadeklaruje termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w tygodniach w formularzu oferty.

3. Informacje o warunkach, które muszą spełniać Wykonawcy i dokumentach, które muszą przedstawić na potwierdzenie spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dołączy do oferty:
1/ w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia i legitymuje się odpowiednimi referencjami na wykonane roboty o charakterze podobnym do prac objętych przedmiotem zamówienia, polegających na wykonywaniu robót rozbiórkowych o wartości równej lub większej od 100 000 zł netto każda robota, wg wzoru określonego załącznikiem nr 3B do SIWZ (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wykaz może obejmować roboty wykonane przez wszystkich Wykonawców łącznie, lecz minimum każda od 100 000 zł).
2/ Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością zawodową, w zgodności z zasadami wiedzy w przedmiotowym zakresie, obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawcy zapewniają wykonanie prac przez wykwalifikowany pod względem zawodowym personel, pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
3/ nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w par. 5 ust. 2 lub 3 REGULAMINU (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten musi spełniać każdy z nich).

4. Informacje na temat wadium
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 25 000 PLN.

5. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
- cena - waga - 80%
- termin realizacji - waga - 20%

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 312 skrzydła "B", w terminie do dnia 31.01.2013 do godziny 10.00 bądź wysłane na adres Zamawiającego. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali nr 9 B, w dniu 31.01.2013, o godzinie 10.15.

7. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl