Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg NP/IZS/2012/101

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-01-03
Ogłoszenie o postępowaniu Nr NP/IZS/2012/101
"Eksploatacja i konserwacja portowych systemów ciepłowniczych będących własnością Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A."

1) Nazwa i adres Zamawiającego.
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk,
ul. Zamknięta nr 18

2) Określenie trybu ogłoszenia.
Przetarg nieograniczony.

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
www.portgdansk.pl

4) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemów ciepłowniczych tj. sieci cieplnych, kotłowni gazowych i gazowo - olejowych, pompy ciepła oraz węzłów cieplnych będących własnością Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy robót:
- Utrzymanie i konserwacja sieci ciepłowniczych,
- Utrzymanie i konserwacja kotłowni gazowych i gazowo - olejowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
- Utrzymanie i konserwacja systemu cieplnego na bazie pompy ciepła wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
- Utrzymanie i konserwacja węzłów cieplnych zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej na-leżącej do GPEC oraz zasilanych z lokalnych kotłowni będących własnością ZMPG S.A.,
- Utrzymanie ruchu systemu ciepłowniczego wraz z dokonywaniem odczytów ciepłomierzy oraz regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej należącej do GPEC oraz zasilanych z lokalnych kotłowni będących własno-ścią ZMPG S.A.,
- Wykonywanie prac kontrolno - pomiarowych bieżących, okresowych przeglądów zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, badań i pomiarów eksploatowanego systemu cieplnego będącego własnością ZMPG S.A.,
- Roboty interwencyjno naprawcze, likwidacja awarii, usuwanie zakłóceń i zagrożeń awaryjnych w dostarczaniu energii cieplnej niezwłocznie od zgłoszenia przez odbiorcę, służby portu i ZMPG S.A.
Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określa OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ.

5) Informacja o możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6) Informacja o możliwości założenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7) Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający oczekuje realizacji zakresu przedmiotu zamówienia w terminie od 01.03.2013 r.przez okres 12 miesięcy oraz czas gotowości do podjęcia działań eksploatacyjno - interwencyjnych przez 24 godziny na dobę (w tym dni wolne, niedziele i święta).

8) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny.
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje na stanowiskach eksploatacji oraz dozoru stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz. U. Nr 89 poz. 828 z 2003 r. z późniejszymi zmianami.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej specyfikacji (SIWZ).
1) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,wykonywał usługi z zakresu eksploatacji, utrzymania bieżącego i konserwacji systemów ciepłowniczych o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości netto nie mniejszej niż 1.500.000,00 PLN
Należy dołączyć dokumenty (referencje) wystawione przez Zamawiającego potwierdzające wykonanie wyżej wymienionych usług z należytą starannością.
2) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,w szczególności odpowiedzialnych za świadczone usługi, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3) musi posiadać bazę materiałowo - sprzętową, w takiej odległości od miejsca wykonywania zlecenia, aby mógł w razie wezwania podjąć prace w czasie nie dłuższym niż 60 minut od zgłoszenia.
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w paragrafie 5 ust.2 i 3 REGULAMINU. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten musi spełniać każdy z nich.
8.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej specyfikacji (SIWZ).

9) Informacje na temat wadium.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN.

10) Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert.

11) Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 16 A parter, w terminie do dnia 18.01.2013 r. do godziny 10:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18, w sali konferencyjnej 9 B w dniu 18.01.2013 r. o godzinie 10:15.

12) Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl