Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg NP/IZH/2012/62

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-01-04
Ogłoszenie o postępowaniu nr NP/IZH/2012/62
Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie na rzecz ZMPG S.A. doraźnych przeglądów podwodnych budowli hydrotechnicznych.

1) Nazwa i adres zamawiającego.
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2) Określenie trybu ogłoszenia.
Przetarg nieograniczony.

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
www.portgdansk.pl

4) Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie doraźnych przeglądów - badań podwodnych portowych budowli hydrotechnicznych (wraz z pomiarem grubości ścianek i pali stalowych)i umocnienia dna.

5) Informacja o możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7) Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający przewiduje udzielenia zleceń w okresie obowiązywania umowy ramowej tj. w latach 2013 - 2016.

8) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8.2. Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej cztery roboty o podobnym charakterze, polegającą na wykonywaniu przeglądów podwodnych obiektów hydrotechnicznych o wartości nie mniejszej niż 30.000 PLN. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten może spełniać jeden z Wykonawców.
2) nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w par. 5 ust.2 i 3 REGULAMINU. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten musi spełniać każdy z nich.

9) Informację na temat wadium.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych).

10) Kryteria oceny ofert.
1. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie baza cenotwórcza.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najniższy syntetyczny wynik porównawczy.
2. Waga czynników cenotwórczych dla oceny ofert znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

11) Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 16 skrzydło "A", w terminie do dnia 17.01.2013 do godziny 12:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali nr 9 B, w dniu 17.01.2013 o godzinie 12:15.

12) Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl