Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg 1/FU/2013

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-01-07
ZMPG SA ogłasza pisemny przetarg publiczny nieograniczony nr 1/FU/2013
na wieloletnią dzierżawę nieruchomości gruntowej, w tym części Pirsu Rudowego, zlokalizowanej w Gdańsku w Porcie Zewnętrznym.


Przedmiot przetargu: teren płaski o łącznej pow. ok. 23,5 ha, częściowo uzbrojony, nieogrodzony i zabudowany. Grunt jest porośnięty samosiejkami krzewów i drzew. Na terenie znajdują się stanowiska ptaków chronionych. Na przedmiocie przetargu znajduje się:
a) część Pirsu Rudowego o długości ok. 602mb, posadowionego na ruszcie palowym, stanowiącego niezakończoną inwestycję bez możliwości przeładunkowych;
b) nakłady inwestycyjne ZMPG S.A. w skład których wchodzi m. in.:
-magazyn płaskiego składowania o pow. użytkowej 8.748 m2,
-bateria silosów żelbetowych o pow. użytkowej 1.602 m2,
-komora przeładunkowa przy silosach o pow. 1.609 m2;
Dzierżawca będzie zobowiązany do odkupienia nakładów od ZMPG S.A. poniesionych na magazyn płaskiego składowania oraz baterię silosów. Wysokość nakładów określa dokumentacja przetargowa.

Przeznaczenie: budowa i eksploatacja terminalu głębokowodnego, w tym przeładunku towarów pochodzenia roślinnego, z wyłączeniem ropy naftowej i produktów ropopochodnych, na zasadach ogólnodostępności i na warunkach określonych w dokumentacji przetargowej.

Czynsz dzierżawny składa się z trzech części:
1.Opłaty stałej - wyrażonej w euro;/m2/miesiąc, która wnoszona będzie z góry w okresach miesięcznych, w terminie do 14 dni od daty wystawienia przez Wydzierżawiającego faktury VAT.
Minimalna miesięczna wywoławcza stawka opłaty stałej wynosi - 0,40 €/m2/m-c.
Na czas prowadzonej inwestycji , lecz nie dłużej niż 2 lata, począwszy od dnia uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa na zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy, dopuszcza się wprowadzenie stawki inwestycyjnej w wysokości proporcjonalnej do wielkości, wartości i czasu realizacji inwestycji, lecz nie mniejszej niż 25% wysokości miesięcznej stawki wywoławczej opłaty stałej. Po 2 latach, do czasu rozpoczęcia przeładunku bez względu na relację, lecz nie dłużej niż 3 lata od dnia uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa na zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy, stawka opłaty stałej wynosić będzie 50% wysokości miesięcznej opłaty stałej .
2. Opłaty ruchomej:
- związanej bezpośrednio z dokonywanymi przez Dzierżawcę przeładunkami portowymi i rozliczanej w okresach rocznych, w ramach danego roku kalendarzowego. Wysokość tej opłaty będzie obliczana jako iloczyn stawki za 1 tonę przeładowywanego towaru i ilości ton przeładowanego ładunku w obrocie morskim, w relacji statek-nabrzeże, nabrzeże-statek oraz w przypadku gdyby ładunek nie został dostarczony drogą morską w relacji plac składowy- środek transportu lądowego (kolej, samochód lub inny środek).
Wywoławcza stawka za jedną przeładowaną tonę wynosi 0,1700 euro;/tonę.
W przypadku przeładunków wykonywanych w tranzycie morskim (transhipment) opłata ruchoma od przeładowania tego samego ładunku naliczana jest jednokrotnie przy wyładunku ze statku.
Wywoławcza stawka za jedną przeładowaną tonę w tranzycie morskim (transhipment) wynosi: 0,2200 euro;/tonę. Wysokość rocznej opłaty ruchomej nie może być niższa niż iloczyn wywoławczej stawki za przeładowaną tonę i minimalnych deklarowanych przez Oferenta rocznych przeładunków, lecz nie mniej niż 1,0 mln przeładowanych ton rocznie liczonych w skali roku kalendarzowego.
3. Opłaty ryczałtowej:
- naliczanej jako wysokość wszelkich opłat publicznoprawnych związanych z Nieruchomością, w tym od gruntów, budynków i budowli , a w szczególności kwot odpowiadających pełnej wysokości podatku od Nieruchomości i/lub podatków zastępujących podatek od Nieruchomości i znajdujących się na Nieruchomości budynków i budowli oraz budynków i budowli wzniesionych przez Dzierżawcę, a także opłat z tytułu użytkowania wieczystego od Nieruchomości. Opłata ryczałtowa płatna będzie przez Dzierżawcę miesięcznie z góry, w terminie do 14 dni od daty wystawienia przez Wydzierżawiającego faktury VAT.
Wszelkie inne opłaty i obciążenia związane z przedmiotem dzierżawy, wynikające z przepisów prawa obciążają Dzierżawcę.
Podane stawki opłat są stawkami netto i zostaną powiększone o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opłata stała i ruchoma podlega corocznej waloryzacji, według wartości zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych HICP (Harmonized Index of Consumer Prices) w ujęciu rocznym, publikowanego przez Europejski Bank Centralny (The European Central Bank) lub w wypadku zaprzestania publikowania tego indeksu, innego europejskiego indeksu do niego najbardziej zbliżonego.
Opłata stała i ruchoma nie zawiera opłat portowych.
Opłata stała nie zawiera opłat za czynniki energetyczne.
Opłata ryczałtowa wynikać będzie z decyzji lub ogłoszeń przez prawo przewidzianych lub decyzji organów właściwych do naliczania i poboru podatków i opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Okres dzierżawy powinien zaproponować Oferent. Przewiduje się dzierżawę na okres do 30 lat, lecz nie krócej niż na 20 lat. Zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 10 lat wymaga uzyskania przez ZMPG S.A. zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa udzielonej w drodze decyzji administracyjnej.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które:
a) - zapoznają się z warunkami przetargu i pobiorą dokumentację przetargową;
b) - spełniają warunki określone w dokumentacji przetargowej;
c) - przedstawią koncepcję zagospodarowania terenu obejmującą wymagania minimalne zawarte w dokumentacji przetargowej;
d) - złożą ofertę w sekretariacie Pionu Finansowego ZMPG S.A. do dnia 21.02.2013r. do godz. 10.00;
e) - wpłacą wadium w wysokości 750 000,00 zł;

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy ZMPG S.A. w Banku BPH S.A. nr 10 1060 0076 0000 3310 0019 9583 z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: " Przetarg nr 1/FU/2013". Wadium należy wpłacić w takim terminie, aby znalazło się na w/w rachunku najpóźniej do dnia 20.02.2013r.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.02.2013r. o godz. 10.15 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. przy ul. Zamkniętej 18 w Gdańsku - Nowym Porcie, w Sali konferencyjnej nr 9 B na parterze. Osoby, które przybędą dnia 16.01.2013r. o godz. 1100 będą mogły dokonać wizji nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przybycie należy potwierdzić telefonicznie pod nr tel. (058) 737 71 64 lub 785 874 161 co najmniej dzień wcześniej. Miejsce spotkania: Gdańsk , parking przy skrzyżowaniu ul. Budowniczych Portu Północnego i ul. Portowej.

Szczegółowe warunki przetargu określa dokumentacja przetargowa wraz załącznikami, którą można pobrać ze strony internetowej ZMPG S.A.: www.portgdansk.pl lub otrzymać w sekretariacie Pionu Finansowego ZMPG S.A. w Gdańsku Nowym Porcie, ul. Zamknięta 18, pokój 104 B, I piętro, w dni robocze w godz. 8:00-14:00, tel. (58)737 92 49 lub (58)737 97 47.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Pionu Finansowego w pokoju nr 104B (I piętro) ZMPG S.A. ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, bądź przesłać pocztą do dnia 21.02.2013r. do godz. 10.00.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2021 info@maritime.com.pl