Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg NP/IZS/2012/103

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2012-12-19
Ogłoszenie o postępowaniu Nr NP/IZS/2012/103
Utrzymanie sprawności , obsługę i konserwację portowych urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych będących własnością ZMPG S. A. na terenie Portu Gdańskiego.

1) Nazwa i adres zamawiającego.
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2) Określenie trybu ogłoszenia.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami).

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
www.portgdansk.pl

4) Określenie przedmiotu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi eksploatacyjno-ruchowej i utrzymanie sprawności technicznej poprzez wykonywanie prac eksploatacyjno-konserwacyjno-naprawczych sieci i urządzeń elektroenergetycznych ZMPG S. A. - stanowiących infrastrukturę elektroenergetyczną Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości założenia oferty wariantowej oraz termin wykonania.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie obejmuje okres 12-tu miesięcy od 01.03.2013 oraz czas gotowości do podjęcia działań eksploatacyjno-interwencyjnych przez 24 godz. na dobę.

6) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1. nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych.
6.2. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt.1-4 Prawa zamówień publicznych,
6.2.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
6.2.2. posiadają wiedzę i doświadczenie;
6.2.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
6.2.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
spełniają następujące warunki szczegółowe:
w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali zamówienia o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości min. 1.200.000,00 zł (netto).
Szczegółowe warunki dotyczące wymaganych dokumentów zawiera pkt. 6 SIWZ.

7) Informację na temat wadium.
Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości 50 000 PLN.

8) Kryteria oceny ofert.
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, z najniższą ceną.

9) Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 16 skrzydło "A", w terminie do dnia 28.01.2013 r. do godziny 10.00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali nr 9 B, w dniu 28.01.2013, o godzinie 10:15.

10) Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl