Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg NP/IZS/2012/102

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2012-12-17
Ogłoszenie o postępowaniu nr NP/IZS/2012/102

Eksploatacja i konserwacja portowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będącej własnością Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie sprawności techniczno-eksploatacyjnej niżej wymienionej portowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej:
1/ systemów sieci kanalizacji deszczowej,
2/ sieci kanalizacji sanitarnej,
3/ przepompowni ścieków,
4/ oczyszczalni ścieków,
5/ sieci wodociągowej,
6/ ujęć podziemnych wód głębinowych
oraz urządzeń i obiektów inżynierskich na nich zlokalizowanych lub z nimi związanych na terenie Portu Gdańskiego.
Zamówienie obejmuje okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 01.03.2013 oraz czas gotowości do podjęcia działań eksploatacyjno-interwencyjnych przez 24 godz. na dobę (w dni wolne, niedziele i święta).

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Realizacja zamówienia przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
8.1. nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych;
8.2. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Prawa zamówień publicznych;
8.2.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
8.2.2. posiadają wiedzę i doświadczenie;
8.2.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
8.2.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
8.3. spełniają następujące warunki szczegółowe:
8.3.1. w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali zamówienia o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości min. 1 500 000,00 zł (netto) w tym okresie,

9. Informacje na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi 70 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

10. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru - cena - 100%.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 16 skrzydło "A", w terminie do dnia 22.01.2013 do godziny 10:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali nr 9 B, w dniu 22.01.2013 o godzinie 10:15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenia takich zamówień
Nie dotyczy.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr 509530-2012 z dnia 13.12.2012.
Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 13.12.2012.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl