Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg NP/IZH/2012/76

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2012-12-14
Ogłoszenie o postępowaniu Nr NP/IZH/2012/76
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańskim na odcinku konstrukcyjnym 12f ÷ 14 (wraz z uregulowaniem w imieniu Zamawiającego formalności urzędowych warunkujących możliwości przystąpienia do wykonywania robót budowlanych)

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanego remontu Nabrzeża Szczecińskiego na odcinku konstrukcyjnym 12f-14 wraz z uregulowaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych formalności urzędowych, przewidzianych prawem, warunkujących możliwość przystąpienia do realizacji robót budowlanych.
Planowany remont dotyczył będzie: skarpowego odcinka nabrzeża pomiędzy punktami konstrukcyjnymi 12f-12g (~135mb), zdegradowanego odcinka nabrzeża oczepowego pomiędzy punktami konstrukcyjnymi 12g-13 wraz z tzw. "skrzydełkami" (~103mb) oraz odcinka skarpowego pomiędzy punktami konstrukcyjnymi 13-14 (~245mb).
Zakres przedmiotu zamówienia obejmował będzie:
- Opracowanie Projektu budowlanego o szczegółowości projektu wykonawczego oraz dokumentacji towarzyszącej niezbędnej z punktu widzenia czynności formalno - prawnych i realizacji prac remontowych.
- Uregulowanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych formalności urzędowych, przewidzianych prawem warunkujących możliwość przystąpienia do realizacji robót budowlanych.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości założenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zadeklaruje w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8.2. Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
1/ w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia o podobnym charakterze, czyli polegające na wykonywaniu prac projektowych dotyczących obiektów hydrotechnicznych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN każda. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten może spełniać jeden z Wykonawców.
2/ nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w §5 ust. 2 i 3 REGULAMINU. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten musi spełniać każdy z nich.
8.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej specyfikacji (SIWZ).

9. Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 16 A parter, w terminie do dnia 08.01.2013 r. do godziny 10:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18, w sali konferencyjnej 9 B w dniu 08.01.2013 r. o godzinie 10:15.
Zamawiający zorganizuje wizję lokalną, w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z miejscem wykonywania robót budowlanych przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy winni zgłosić Zamawiającemu, w sposób określony w punkcie 7.1 SIWZ, w terminie do dnia 19.12.2012 r. osoby, którzy wezmą udział w wizji lokalnej.
Wizja lokalna odbędzie się w dniu 20.12.2012 r.
Miejsce spotkania uczestników - na parkingu przy Nabrzeżu Szczecińskim w sąsiedztwie punktu konstrukcyjnego nr 14.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl