Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg NP/IZL/2012/47

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2012-09-25
Ogłoszenie o postępowaniu nr NP/IZL/2012/47
Wykonanie rozbiórki obiektów zlokalizowanych w Porcie Gdańskim przy Nabrzeżu Przemysłowym oraz przy ulicy Kujawskiej w rejonie Basenu Górniczego


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki obiektów zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk:
1/ przy Nabrzeżu Przemysłowym:
1.1 magazyn - nr inwentarzowy: 104-00-0037-0,
1.2 budynek wartowni - nr inwentarzowy: 109-00-0033-0,
2/ przy ul. Kujawskiej w rejonie Basenu Górniczego:
2.1 budynek dyspozytorni kolejowej - nr inwentarzowy: 109-00-0026-0,
2.2 budynek stacji paliw - nr inwentarzowy: 103-00-0018-0.
Przedmiot zamówienia wykonać należy w 2 etapach:
Etap I - Przeprowadzenie procedur formalno-prawnych (w tym między innymi wykonanie niezbędnych szkiców, opisów, pozyskania pozwoleń, uzgodnień lub opinii oraz innych wymaganych dokumentów, w razie potrzeby projektu itp.) umożliwiających zgodną z prawem realizację robót rozbiórkowych objętych przedmiotem zamówienia.
Etap II - Realizacja robót rozbiórkowych.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zadeklaruje w ofercie.
Zamawiający oczekuje realizacji robót rozbiórkowych w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od przekazania placu budowy.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8.2. Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
1/ w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę rozbiórkową o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 PLN.
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunki te może spełniać jeden z Wykonawców.
2/ nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w §5 ust. 2 i ust. 3 REGULAMINU określonego w pkt. 2.1. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten musi spełniać każdy z nich.

9. Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
- cena - waga - 90%
- termin - waga - 10%

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 16 skrzydło "A", w terminie do dnia 11.10.2012 r. do godziny 12.00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali nr 9 B, w dniu 11.10.2012 r. o godzinie 12:15.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2021 info@maritime.com.pl